Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice

Na temelju članka 39.,40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 26. stavka 7. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj: 61/18, 98/19, 114/22) i članka 35. stavka 2. Statuta Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 477/2018, 350/2020, 387-4/2021), Upravno vijeće Muzeja grada Koprivnice na sjednici održanoj 09.02.2024. donijelo je odluku kojom raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja grada Koprivnice

Ravnateljem/ravnateljicom Muzeja grada Koprivnice može se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada imenovati osoba:
– koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
– najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
– koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Ravnatelj/ravnateljica imenuje se na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a za ravnatelja/ravnateljicu.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješuje Osnivač, na prijedlog Upravnog vijeća Muzeja grada Koprivnice.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom tekstu natječaja, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis s opisom dosadašnjeg rada
  2. program rada Muzeja grada Koprivnice za četverogodišnje razdoblje
  3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
  4. dokaze o radu u muzeju ili u kulturi, znanosti ili obrazovanju (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 3 mjeseca ili drugi odgovarajući dokaz o radu u navedenim djelatnostima – ugovori, potvrde i sl.)
  5. vjenčani ili rodni list za kandidate kojima osobni podaci nisu identični priloženim ispravama
  6. uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građani, ne starije od 15 dana od podnošenja prijave
  7. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, a ukoliko podnositelj prijave ne posjeduje navedene isprave može priložiti domovnicu)

Sukladno članku 39. st. 2. Zakona o ustanovama kojim je određeno da ravnatelj ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva, („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 129/19 i 151/22) Muzej grada Koprivnice će, uz prethodnu suglasnost kandidata, za predloženog kandidata zatražiti potvrdu/uvjerenje iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave.

Kandidati  koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potrebne dokaze kojima dokazuju pravo prednosti  te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) uz prijavu na natječaj  dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanja sukladnu članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine”  br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku. U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke kandidata (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte).

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama” i na mrežnim stranicama Muzeja grada Koprivnice.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici, preporučenom pošiljkom, na adresu: Muzej grada Koprivnice, Upravno vijeće, Trg dr. Leandera Brozovića 1, Koprivnica ili se predaju osobno u tajništvu Muzeja,  radnim danom od 7,00 do 15,00 sati s naznakom “Javni natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Muzeja grada Koprivnice– ne otvarati”.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnose pravovremenu i potpunu prijavu ne smatra se kandidatom u povodu natječaja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Odluka o imenovanju ravnatelja/ravnateljice bit će objavljena na mrežnim stranicama Muzeja grada Koprivnice sukladno članku 10. st.1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”  25/13, 85/15 i 69/22).

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Muzej grada Koprivnice i Grad Koprivnica, kao voditelji obrade mogu prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju van snage Direktove 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

URBROJ: 38-1/2024

Upravno vijeće Muzeja grada Koprivnice
Predsjednik Upravnoga vijeća

Bookmark the permalink.

Comments are closed.