Izložba o arheologiji Torčeca i Ivanu Zvijercu

Pozivamo Vas na otvorenje izložbe
“Arheologija Torčeca. Izbor iz Arheološke zbirke obitelji Zvijerac.”
u Muzej grada Koprivnice, 21. svibnja 2016. (subota) u 20,00 sati.

Muzej grada Koprivnice u posljednjih se nekoliko godina uistinu prometnuo u jednu od značajnijih mu­zejskih ustanova sjevero­zapadne Hrvatske, a što je u nacionalnim okvirima posebice vidljivo preko arheologije i arheoloških istraživanja. U prosjeku tako godišnje provede tri do četiri iskopavanja, što je svakako iznad prosjeka za to područje, a naročito u kontekstu izostanka ve­ćih zaštitnih iskopavanja u Podravini. Iako su ovo po­dručje zaobišli veliki infra­strukturni projekti Muzej ciljanim i promišljenim ar­heološkim istraživanjima, uz ograničena materijalna sredstva, uspješno po­punjava arheološku sliku Podravine. Osim Muzeja, u posljednjih 15-ak godina u okolici Torčeca i Virja Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je veći broj arheoloških iskopa­vanja, od kojih je većina u nekom obliku već znan­stveno obrađena. Ovom izložbom, u suradnji Mu­zeja i Instituta, namjerava se predočiti dio rezultata o arheološkim iskopava­njima u okolici Torčeca te predstaviti jednu bogatu obiteljsku zbirku.

Izložba „Arheologi­ja Torčeca. Izbor iz Ar­heološke zbirke obitelji Zvijerac.“ osmišljena je povodom 20-godišnjeg djelovanja Društva za po­vjesnicu i starine Torčec (1996. – 2016.), osnivač ko­jega je bio Ivan Zvijerac, a koje je bilo pokretač arhe­ologije u Torčecu i, može se slobodno reći, podrav­ske arheologije općenito. Namjera je ukazati na dosadašnji rad Ivana Zvijer­ca, čovjeka koji već 30-ak godina sustavno obilazi, kartira i determinira pro­stor koprivničke Podravi­ne kao rijetko koji arhe­olog. Prepoznao je više stotina položaja iz raz­doblja pretpovijesti, antike i srednjeg vijeka, a svoje je rezultate mnogo puta nesebično ustupao arhe­olozima. Svoja saznanja nikada nije „na podrav­ski način“ čuvao za sebe. Dade se zaključiti kao je to osoba velikog srca i topline, s mnogim vrlinama, organi­zacijskim sposobnostima, širokih svjetonazorskih pogleda i nemjerljivim po­znavanjem prostora u ko­jem obitava. Prvenstveno je velik čovjek, a potom arheolog bez diplome!

Pedagoško-edukativnim pristupom na izložbi su predstavljeni brojni pred­meti koje je Zvijerac priku­pio radeći na šljunčarama uz rijeku Dravu: Jegeniš kod Đelekovca, Šoderica (Keter) kod Botova i Pro­senice u Gabajevoj Gredi. Dio tih predmeta do sada je javnosti bio dostupan u malom izložbenom pro­storu u središtu mjesta, dok se znatno veći ču­vao u obiteljskoj kući u Torčecu. Ve­lik dio Zbirke čine metalni primjerci oružja, oruđa, konjaničke opreme, ra­znog pribora i uporabnih predmeta, nakita itd. iz svih povijesnih razdoblja. Početkom 2016. godine „Arheološka zbirka obite­lji Zvijerac“ preventivno je zaštićena kao pokret­no kulturno dobro Repu­blike Hrvatske (P-5281) s 1359 izdvojenih predmeta. Tim činom Zvijerac se još jed­nom izdvojio u „šumi“ dru­gih privatnih sakupljača, a sve u svrhu očuvanja cje­lovitosti Zbirke i još veće dostupnosti struci.

Nadalje, njegovim ra­dom i zalaganjem potaknuti su prvi znanstveni terenski pregledi u oko­lici Torčeca potkraj 1990-ih, a uskoro su uslijedila iskopavanja Tajane Sekelj Ivančan na lokalitetima Gradić, Cirkvišče i Ledine (2002.). Potom su sve do 2008. godine provođena sustavna istraživanja ne­kolicine srednjovjekovnih lokaliteta (Prečno pole, Ledine, Blaževo pole, Pod gucak, Rudičevo), a što je dovršeno 2010. godine publiciranjem opsežne monografije „Podravina u ranom srednjem vije­ku“ u nakladništvu Insti­tuta za arheologiju. Treba napomenuti kako je prvo izdanje monografije bilo tiskano u neprimjereno maloj nakladi, a isključivo Zvijerčevim zalaganjem ta je „podravska Biblija“ do­živjela ponovno tiskanje i time postala dostupnija znanstvenoj zajednici. Za istu je autorici dodijeljena godišnja nagrada „Josip Brunšmid“ za 2012. godinu od strane Hrvatskog ar­heološkog društva. Zvije­rac je tijekom svih tih go­dina surađivao s brojnim arheolozima Instituta za arheologiju za što mu je 26. siječnja 2015. godine, u sklopu Dana Instituta za arheologiju, dodijeljeno posebno priznanje za du­gogodišnju suradnju, kao prvo takvo uručeno od te ustanove uopće! Njegov doprinos i vrijednost tada su i formalno prepoznati. U međuvremenu, nastav­ljena su isko­pavanja srednjovjekov­nog groblja Cirkvišče od 2009. do 2015. godine (Si­niša Krznar), 2007. godine provedeno je i iskopava­nje na željeznodobnom lokalitetu Međuriče (Saša Kovačević), a u posljed­nje dvije godine na okol­nom prostoru utire se put novim oblicima terenskih pregleda i dokumentira­nja arheoloških lokaliteta putem prostorne distri­bucije površinskih nalaza (Andreja Kudelić), u čemu je Zvijerac i dalje nezao­bilazan dijelić priče.

Riječ je o jednoj od najznačajnijih izložaba u povijesti Muzeja grada Koprivnice, koja se otvara u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana i Europske noći muzeja te ostaje otvorena tijekom naredna četiri mjeseca sve do 21. rujna 2016. godine.

[RČ, 2016.]

 

zvijerac_pozivnica

zvijerac_plakat

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.