Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja grada Koprivnice

Na temelju članka 27., stavka 4. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 110/15.) – u daljnjem tekstu: „Zakon“  i članka 31., stavka 2.  Statuta Muzeja grada Koprivnice, Urbroj: 37/2016, od 08. veljače 2016. godine, a u skladu s člankom 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., i 35/08. Muzejsko vijeće Muzeja grada Koprivnice raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja grada Koprivnice

Za ravnatelja Muzeja grada Koprivnice, može biti izabrana i imenovana osoba koja ispunjava opće uvjete propisane člankom 28., stavkom 1. Zakona, i to kako slijedi:

 • ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • ima pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja,
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

 

Iznimno, za ravnatelja Muzeja grada Koprivnice, može biti izabrana i imenovana osoba koja ispunjava opće uvjete propisane člankom 28., stavkom 2. Zakona,  i to kako slijedi:

 • ima završeno obrazovanje propisano odredbom članka 28., stavka 1. Zakona,
 • ima jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije,
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

 

Ravnatelja Muzeja grada Koprivnice imenuje se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Ravnatelja Muzeja grada Koprivnice imenuje Gradsko vijeće Grada Koprivnice na prijedlog Muzejskog vijeća koje je obvezno pribaviti mišljenje Stručnog vijeća.

Ravnatelja Muzeja grada Koprivnice imenuje se na četiri godine te može biti ponovno imenovan.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o državljanstvu (domovnica ili preslika osobne iskaznice),
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – diploma,
 4. potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o stažu osiguranja,
 5. dokaz o radu u muzejskoj struci ili o radu u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja (ugovor o radu, rješenje i sl.),
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
 7. popis objavljenih stručnih i znanstvenih radova,
 8. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja grada Koprivnice.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

U prijavi na natječaj navode se i osnovni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte), isključivo za potrebe postupka.

Nakon formalne provjere pristiglih prijava sa svakim od kandidata koji ispunjavaju propisane uvjete obavit će se razgovor u kojem će kandidati predstaviti svoj četverogodišnji program rada i viziju razvoja Muzeja grada Koprivnice.

Prijave s potrebnom dokumentacijom naslovljavaju se na adresu: Muzej grada Koprivnice, Trg dr. L. Brozovića 1, Koprivnica s naznakom: „Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Koprivnice“, a dostavljaju osobno ili poštom na adresu: Galerija Koprivnica, Zrinski trg 9, Koprivnica,  i to u roku od 8 dana od dana objave na web stranicama Muzeja grada Koprivnice i u Glasu Podravine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

U Koprivnici, 26.02.2016.

MUZEJSKO VIJEĆE
MUZEJA GRADA KOPRIVNICE

Ispravak Natječaja za ravnatelja Muzeja

Odluka-prijedlog ravnatelja

Bookmark the permalink.

Comments are closed.