Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju članka 26., stavka 7. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18., 98/19) – u daljnjem tekstu: „Zakon“, članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.), članka 35., stavka 2. Statuta Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 477/2018, od 30. listopada 2018.) i članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja grada Koprivnice – u daljnjem tekstu: „Muzej“, (URBROJ: 61/2020) Upravno vijeće Muzeja 4. veljače 2020. godine na 41. sjednici raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja grada Koprivnice

Za ravnatelja Muzeja mogu se natjecati kandidati koji ispunjavaju opće uvjete propisane člankom 26., stavkom 11. Zakona, a na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada i to kako slijedi:
– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
– najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
– stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Iznimno, u skladu s člankom 26. stavkom 12. Zakona, ako se na ponovljeni natječaj ne javi kandidat koji ispunjava propisane uvjete, za ravnatelja se može, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, kandidirati osoba koja ima:
– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
– najmanje jednu godinu rada u muzeju ili najmanje pet godina rada u kulturi,
– stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Ravnatelj Muzeja imenuje se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.
Ravnatelja Muzeja imenuje Osnivač sporazumno na prijedlog Upravnoga vijeća koje je obvezno pribaviti mišljenje Stručnoga vijeća.
Ravnatelja Muzeja imenuje se na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o državljanstvu (domovnica i preslika osobne iskaznice),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
– prijedlog četverogodišnjeg Programa rada.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
U prijavi na javni natječaj navode se i osnovni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte), isključivo za potrebe postupka.
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679-u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Muzej kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe. Svi detalji u vezi osiguranja privatnosti, obrade, korištenja i zaštite osobnih podataka opisani su u dokumentu „Pravila zaštite osobnih podataka“ Muzeja grada Koprivnice.
Nakon formalne provjere pristiglih prijava svaki kandidat koji ispunjava propisane formalne uvjete imati će mogućnost pristupiti razgovoru u kojem će predstaviti svoj četverogodišnji program rada.
Pismene prijave dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu: Muzej grada Koprivnice, Trg dr. Leandera Brozovića 1, Koprivnica s naznakom: „Za natječaj – ravnatelj“.
Rok podnošenja pismenih prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici ustanove i u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Podnositelji pismenih prijava bit će obaviješteni o rezultatima javnog natječaja u roku od 45 dana od dana njegovog zaključenja.

UPRAVNO VIJEĆE
Muzeja grada Koprivnice

Bookmark the permalink.

Comments are closed.