Natječaj za zapošljavanje knjižničara – ponovljeni postupak

Na temelju članka 32. Statuta Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 477/2018. od 30.10.2018., 350/2020. od 20.7.2020., 387-4/2021 od 19.11.2021.), članka 9., 14. i 16. točke 1.5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 207/2019 od 8.4.2019., 201/2021 od 9.4.2021., 16/2023 od 16.1.2023.), Suglasnosti Gradonačelnika Grada Koprivnice (URBROJ: 42-1/2023. od 8.2.2023.), Suglasnosti Upravnoga vijeća Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 42-3/2023. od 16.2.2023.) i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu ponovljenog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto knjižničar (URBROJ: 145/2023. od 30.3.2023.) Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 3.4.2023. godine raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto knjižničar – ponovljeni postupak

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17), diplomirani knjižničar (VSS),
– položen stručni ispit za knjižničara sukladno Zakonu o knjižnicama, odnosno stečeno stručno zvanje viši knjižničar ili knjižničarski savjetnik prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci,
– natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijema u radni odnos biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom,
– jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
– sklonost timskom radu,
– poznavanje najmanje jednog (1) stranog jezika,
– poznavanje rada na računalu, posebice na programskim sustavima vezanim uz baze podataka.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– organizacijske i komunikacijske sposobnosti
– spremnost na dodatno usavršavanje
– iskustvo na sličnim poslovima
– dodatne kvalifikacije i vještine

Rok za podnošenje pisane prijave s pripadajućom dokumentacijom jest 14.4.2023. godine do 15,00 sati neovisno o načinu dostave: preporučena pošiljka u fizičkom obliku naslovljena na adresu Muzej grada Koprivnice, Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica ili osobno u računovodstvo Muzej grada Koprivnice (Zrinski trg 9, prizemlje Galerije Koprivnica) ili elektroničkom poštom na info@muzej-koprivnica.hr u digitalnom (skeniranom) obliku.
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.
Ugovor se zasniva za jednog (1) izvršitelja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu počev najranije od 1.5.2023. godine uz obvezni probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci.
Mjesto rada je u Koprivnici, Trg dr. Leandera Brozovića 1.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
– dokaze o državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (potvrda o nekažnjavanju), ne starija od 6 mjeseci
– potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (preslika rješenja, ugovora o radu, autorskih i studentskih ugovora i sl.) kao dokaz radnog iskustva na sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine
– dokaz o položenom stručnom ispitu za knjižničara sukladno Zakonu o knjižnicama, odnosno dokaz o stečenom stručnom zvanju za višeg knjižničara ili knjižničarskog savjetnika prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
– dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda i sl.) ili izjava prema obrascu dostupnom na poveznici http://www.muzej-koprivnica.hr/wp-content/uploads/2023/04/OBRAZAC-Izjava-o-poznavanju-rada-na-racunalu.docx
– dokaz o znanju najmanje jednog svjetskog jezika (svjedodžba, potvrda i sl.) ili izjava prema obrascu dostupnom na poveznici http://www.muzej-koprivnica.hr/wp-content/uploads/2023/04/OBRAZAC-Izjava-o-poznavanju-stranog-jezika.docx
– privolu za obradu dokumentacije u natječajnom postupku za zapošljavanje prema obrascu dostupnom na poveznici http://www.muzej-koprivnica.hr/wp-content/uploads/2021/02/Privola-za-obradu-dokumentacije-u-natje%C4%8Dajnom-postupku-za-zapo%C5%A1ljavanje-MGK.docx
– ostalu dokumentaciju vezanu uz posebne uvjete koju kandidat smatra važnim za evaluaciju

Opis poslova radnog mjesta:
– obavlja stručne knjižničarske poslove: vrši nabavu, inventarizaciju, katalogizaciju, sadržajnu obradu; izrađuje popise deziderata; komunicira s NSK vezano uz dodjelu ISBN brojeva za izdanja Muzeja; obavlja reviziju fonda u skladu sa Pravilnikom o reviziji i otpisu knjižnične građe,
– provodi razmjenu sa drugim srodnim knjižnicama u tuzemstvu i inozemstvu,
– organizira i koordinira izdavačku djelatnost Muzeja, u suradnji s autorima programa i Ravnateljem,
– predlaže i organizira nabavu građe za knjižnicu te pretplatu na časopise i druga izdanja, samostalno i u dogovoru s Ravnateljem i stručnim radnicima Muzeja,
– vodi evidenciju izdavačke djelatnosti Muzeja,
– izrađuje statističke izvještaje o fondu knjižnice Muzeja i podnosi izvještaje iz područja svoga rada,
– predlaže program rada i podnosi izvješće Ravnatelju o ostvarivanju plana i programa iz svog djelokruga rada,
– sudjeluje u procjeni knjižnične građe za koju je zadužen,
– sudjeluje u kreiranju i organizaciji mjera zaštite knjižnične građe u čuvaonicama i na izložbama te određuje mjere zaštite građe za koju je zadužen,
– pruža stručnu pomoć i upute zainteresiranim korisnicima o knjižničnoj građi,
– priprema bibliografske preglede po pojedinim temama za potrebe Muzeja i širu javnost,
– komunicira s posjetiteljima i korisnicima putem različitih komunikacijskih kanala,
– pruža stručnu pomoć korisnicima Muzeja, osobito iz svog djelokruga rada kao i kolegama iz drugih knjižnica,
– drži predavanja i sudjeluje u ostalim aktivnostima i događanjima u Muzeju, sudjeluje u edukativnim programima i akcijama popularizacije Muzeja iz svog područja rada,
– održava stručno-znanstvenu suradnju sa srodnim ustanovama i stručnjacima,
– stručno se usavršava te sudjeluje na stručnim i znanstvenim skupovima, a prema potrebi ih organizira uz odobrenje Ravnatelja,
– sudjeluje u stručno- znanstvenim projektima te objavljuje rezultate iz svog djelokruga rada u publikacijama,
– sudjeluje u ostalim projektima sukladno projektnim planovima,
– surađuje s muzejskim savjetnikom za matičnu djelatnost u obavljanju poslova matičnosti iz svog djelokruga rada i matičarem iz NSK zaduženim za specijalne knjižnice,
– izrađuje prijave na natječaje po odobrenju Ravnatelja,
– sudjeluje u radu stručnih povjerenstava i drugih tijela u Muzeju ili izvan njega ukoliko je u njih službeno imenovan, o čemu mora obavijestiti Ravnatelja,
– sudjeluje u radu Stručnoga vijeća,
– nadzire i evaluira rad vježbenika u Muzeju iz svog područja rada,
– član je stručnih tijela i organizacija,
– izrađuje i parafira dopise iz svog djelokruga rada,
– obvezan je osposobiti se, sukladno Zakonu o zaštiti na radu za poslove i radne zadatke svojeg radnog mjesta, provodi protupožarne mjere u okviru svog djelokruga rada uz prethodnu edukaciju,
– odgovara za zadužena sredstva za rad i opremu,
– obavlja hitne i neodgodive poslove prema potrebi i nalogu Ravnatelja,
– izvršava i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom, pravilnicima i drugim aktima Muzeja, te prema nalogu i uputi Ravnatelja i voditelja odjela.
Izvor: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 207/2019, 201/2021, 16/2023)

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnim zakonima Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21.), Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.), Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 57/92, 77/92., 86/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 94/01., 103/03., 148/13., 98/19.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (ugovor, rješenje, odluka, potvrdu, sporazum i sl.).
Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se pismena i usmena provjera sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta. Ako kandidat ne pristupi pismenoj i usmenoj provjeri sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u javnom natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka u natječaju.
Prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvjete navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.
Na službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr objavit će se poziv na pismenu i usmenu provjeru sposobnosti kandidata s naznakom datuma i vremena održavanja iste, a najmanje tri dana prije održavanja testiranja za one kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati će se obavijestiti elektroničkom poštom i/ili telefonski prema dostavljenim osobnim kontaktima u njihovoj prijavi na natječaj.
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
Na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola dok izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Muzej grada Koprivnice, Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KNJIŽNIČAR (ponovljeni postupak) – NE OTVARATI“ ili elektroničkom poštom na info@muzej-koprivnica.hr ili osobno u računovodstvo Muzeja grada Koprivnice (Zrinski trg 9, prizemlje Galerije Koprivnica) zaključno do 14.4.2023. godine do 15,00 sati (neovisno o načinu dostave).

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči ustanove, službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr te stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.

URBROJ: 145-1/2023
U Koprivnici, 3.4.2023.

POVJERENSTVO
za provedbu natječaja

Bookmark the permalink.

Comments are closed.