Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto domar – održavatelj objekata

Na temelju članka 28. Statuta Muzeja grada Koprivnice (2016.), članka 8. i 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (2012.) i temeljem Suglasnosti Muzejskog vijeća od 23.3.2017. godine ravnatelj Muzeja grada Koprivnice dana 3.4.2017. godine raspisuje

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto domar – održavatelj objekata

1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme uz obvezni probni rad od 2 mjeseca

Uvjeti natječaja u nastavku.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– stručna sprema: SSS, strukovna ili obrtnička škola
– radno iskustvo jedna godina
– položen vozački ispit B kategorije

Posebni uvjeti:
– spremnost na dodatno usavršavanje
– spremnost na rad u smjenama
– iskustvo na sličnim poslovima
– dodatne kvalifikacije i vještine

Rok za podnošenje prijave: 11.4.2017.
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.
Ugovor se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o završenoj strukovnoj ili obrtničkoj školi)
– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)
– potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (preslika rješenja, ugovora o radu i sl.) o iskustvu ostvarenom  na sličnim poslovima

Opis poslova radnog mjesta:
– nadzire, održava i čuva objekte, postrojenja, instalacije, inventar i drugu opremu u Muzeju
– nadzire, održava i čuva prostor muzejskih spremišta, muzejski namještaj i opremu i predmete
– čuvanje Muzeja od provale, krađe, požara, te sprečavanje nastanka štete od navedenog, kao i od elementarnih nepogoda
– obilazak i nadzor radnih, izložbenih i spremišnih prostorija Muzeja u svrhu preventivne zaštite od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti
– održavanje protupožarnih uređaja, naprava i instalacija u ispravnom stanju i funkciji
– briga o ispravnosti svih elektroinstalacija, vodovodnih instalacija, sanitarnih čvorova i drugih instalacija u funkciji i mirovanju
– briga o redovnom servisiranju postrojenja
– briga o zadovoljavajućoj temperaturi i relativnoj vlazi radnih i drugih prostorija za vrijeme sezone grijanja, kao i izvan nje
– otklanjanje nedostataka na svim objektima i predmetima Muzeja, koji ugrožavaju rad i sigurnost Muzeja
– obavljanje sitnih popravaka
– prema potrebi pomaganje u fizičkim i stručnim poslovima u radu Muzeja kod postavljanja izložbi, dopreme, otpreme i slično
– brine o tehničkoj ispravnosti službenog vozila i o kvarovima i nedostatcima na njemu pravovremeno izvještava ravnatelja
– vrši čišćenje vanjskih prostora oko zgrade Muzeja, dvorišta i pločnika u svim izdvojenim organizacijskim jedinicama Muzeja
– vrši uređenje okoliša Muzeja u svim izdvojenim organizacijskim jedinicama Muzeja
– vodi evidenciju i izvješćuje ravnatelja Muzeja o uočenim kvarovima, nedostatcima i potrebama Muzeja
– vodi pisanu evidenciju potrošnog materijala
– obavlja i druge poslove prema uputi i nalogu ravnatelja Muzeja
– izrađuje police, vitrine, ormare, sanduke i sličan namještaj i opreme za depoe, izložbene prostore i radne prostorije
– obavljanje i drugih stručnih poslova, električarskih, vodoinstalaterskih, bravarskih, stolarskih, soboslikarskih, ličilačkih, itd.
– obavljanje dostavne službe i usluge prijevoza službenim vozilom
Izvor: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (2012.)

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se usmena provjera sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta.
Ako kandidat ne pristupi usmenoj provjeri sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u javnom natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka u javnom natječaju.
Prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvjete navedene u javnom natječaju (npr. stupanj obrazovanja, propisana struka, broj godina radnog staža) ne upućuju se u daljnji postupak provjere sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.
Na službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr objavit će se poziv na usmenu provjeru sposobnosti kandidata s naznakom datuma i vremena održavanja iste, a najmanje tri dana prije održavanja testiranja za one kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili poštom zaključno do 11.4.2017. na adresu:
Muzej grada Koprivnice
Trg dr. Leandera Brozovića 1
48000 Koprivnica
s naznakom „za natječaj za radno mjesto domar – održavatelj objekata – ne otvarati“

Natječaj je objavljen na službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr

Ur.broj: 159-1/2017
U Koprivnici, 3.4.2017.

Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice
Robert Čimin, viši kustos

Bookmark the permalink.

Comments are closed.