Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto informatičar – IT administrator

Na temelju članka 32. Statuta Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 477/2018.), članka 14. i 16. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 207/2019.), Suglasnosti Upravnoga vijeća (URBROJ: 338-1/2019) i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka i raspisivanje javnog natječaja o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto informatičar – IT administrator (1 izvršitelj, VŠS) (URBROJ: 338-2/2019) Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka Muzeja grada Koprivnice dana 1.7.2019. godine raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno)
za radno mjesto informatičar – IT administrator (1 izvršitelj, VŠS)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17), informatičkog smjera (VŠS),
– jedna (1) godina radnog iskustva na istim poslovima,
– napredno poznavanje engleskog jezika,
– sklonost timskom radu,
– napredno poznavanje rada na računalu (Microsoft Office programski paket i SQL baze podataka).

Rok za podnošenje pisane prijave: 15.7.2019. godine do 9,00 sati neovisno o načinu dostave (osobno/pošta).
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.
Ugovor se zasniva na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno) uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, počev najranije od 1.9.2019. godine.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
– dokaze o državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (potvrda o nekažnjavanju), ne starija od 6 mjeseci
– potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (preslika rješenja, ugovora o radu, autorskih i studentskih ugovora i sl.) kao dokaz radnog iskustva na sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine
– dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)
– dokaz o znanju najmanje jednog svjetskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)

Opis poslova radnog mjesta:
– radi na programima i informatičkim rješenjima vezanim za stručni rad i poslovanje Muzeja,
– nadopunjuje informacijski sustav Muzeja obradom podataka, arhiviranjem podataka i njihovim dugoročnim čuvanjem,
– sudjeluje u izradi aplikacija i baza podataka i/ili u prilagođavanju obrazaca na postojećim aplikacijama vezanim za obradu muzejske građe i muzejske dokumentacije te za poslovanje Muzeja,
– savjetuje prilikom nabave softvera za financijsko i administrativno poslovanje Muzeja,
– planira, predlaže i provodi nabavu hardvera i softvera, po odobrenju Ravnatelja
– sudjeluje u izradi kratkoročnih i dugoročnih planova opremanja Muzeja računalnom opremom,
– planira, predlaže i provodi rješenja čuvanja i migriranja podataka,
– planira, predlaže i provodi mrežno povezivanje u Muzeju i s javnošću, po odobrenju Ravnatelja,
– sudjeluje u odabiru (tele)komunikacijskih rješenja,
– instalira i/ili sudjeluje u instaliranju hardvera i softvera u Muzeju i na izložbama,
– prati i sudjeluje u suvremenim dostignućima na planu informacijskog i informatičkog razvoja u svijetu i usklađuje ih s potrebama Muzeja,
– izrađuje smjernice iz informacijske i informatičke djelatnosti, od značaja za razvoj i djelovanje Muzeja,
– prilagođava muzejske baze podataka u svrhu javne razmjene podataka,
– priprema materijale iz postojećih baza podataka za web stranice Muzeja,
– administrira postojeću bazu podataka, internet mrežu, elektroničku poštu, web stranice i društvene mreže,
– obavlja pripremu za tisak iz postojeće baze podataka,
– brine o programima te daje stručnu pomoć za korištenje računala radnicima Muzeja i ostalim korisnicima,
– brine o računalima koja se koriste u stalnom postavu, na izložbama te drugim programskim djelatnostima,
– kontaktira s ustanovama i tvrtkama, te predstavnicima informacijskih sustava i informatičkim stručnjacima,
– organizira nabavu, popravak i/ili zamjenu informatičke opreme i potrošnog materijala,
– izrađuje elaborate od važnosti za rad i djelovanje Muzeja,
– predlaže program rada i podnosi izvješće Ravnatelju o ostvarivanju programa iz svog djelokruga rada,
– sudjeluje u izradi baze podataka za potrebe vanjskih korisnika Muzeja,
– surađuje sa stručnim radnicima Muzeja u pripremi i provedbi programske djelatnosti,
– sudjeluje u pripremi izložbi i na stalnom postavu,
– surađuje u pripremi i izradi tiskovina u izdanju Muzeja,
– upravlja projektima, osmišljava i vodi projekte, uz poznavanje projektnih ciklusa,
– izrađuje prijave na natječaje po odobrenju Ravnatelja,
– surađuje u pripremi materijala za medijske objave, na web stranici Muzeja i društvenim mrežama te za muzejske promotivne materijale,
– obavlja konzultacije i daje stručne savjete kolegama u Muzeju,
– prema potrebi održava javna predavanja u Muzeju i izvan Muzeja,
– održava stručno-znanstvene veze sa srodnim ustanovama i stručnjacima,
– konzultira i prati stručne časopise i literaturu te daje preporuke o nabavi stručne literature i časopisa,
– stručno se usavršava te sudjeluje na stručnim i znanstvenim skupovima,
– sudjeluje u stručnim i znanstvenim istraživanjima, te objavljuje rezultate iz svog djelokruga rada u katalozima, znanstvenim i stručnim publikacijama te studijama,
– sudjeluje u radu stručnih povjerenstava i drugih tijela u Muzeju ili izvan njega ukoliko je u njih službeno imenovan, o čemu mora obavijestiti Ravnatelja,
– sudjeluje u radu Stručnoga vijeća po pozivu Ravnatelja,
– prati rad vježbenika u Muzeju iz svog djelokruga rada,
– izrađuje i parafira dopise iz svog djelokruga rada,
– obvezan je osposobiti se, sukladno Zakonu o zaštiti na radu za poslove i radne zadatke svojeg radnog mjesta, provodi protupožarne mjere u okviru svog djelokruga rada uz prethodnu edukaciju,
– odgovara za zadužena sredstva za rad i opremu,
– obavlja hitne i neodgodive poslove prema potrebi i nalogu Ravnatelja,
– izvršava i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom, pravilnicima i drugim aktima Muzeja, te prema nalogu i uputi Ravnatelja i voditelja odjela.
Izvor: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (2019.)

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se provjera sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta. Ako kandidat ne pristupi provjeri sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u javnom natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka u javnom natječaju.
Prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvjete navedene u javnom natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.
Na službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr objaviti će se poziv na provjeru sposobnosti kandidata s naznakom datuma i vremena održavanja iste, a najmanje tri dana prije održavanja testiranja za one kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno/poštom zaključno do 15.7.2019. godine do 9,00 sati (neovisno o načinu dostave) na adresu:
Muzej grada Koprivnice
Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica
s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO INFORMATIČAR – IT ADMINISTRATOR – NE OTVARATI“

Natječaj je objavljen na službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.

URBROJ: 338-3/2019
U Koprivnici, 1.7.2019.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
NATJEČAJNOG POSTUPKA

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.