Arheološka sezona započela istraživanjima u Draganovcu

Nakon gotovo godinu i pol dana pauze, 8. ožujka 2021. godine Muzej grada Koprivnice započeo je nova arheološka istraživanja. Položaj s kojim je ovogodišnja kampanja započela je u Draganovcu, štoviše, i sam je lokalitet u stručnoj literaturi imenovan kao Draganovec. Nalazi se između dviju autobusnih stanica na Radničkoj cesti, a poznat je još od 1981. godine kada su na njemu provedena prva istraživanja. Na temelju njih, ali i istraživanja koja su uslijedila naredne godine, pretpostavljeno je kako se na tom položaju nalazila antička postaja Piretis / Piretur.

Narednih se desetljeća istraživani položaj često obilazio kako bi se prikupili površinski nalazi keramike koji su na površini bili vidljivi nakon oranja. U jednom takvom obilasku, početkom siječnja 2021. godine, uočena je veća koncentracija talioničke zgure u samom podnožju lokaliteta, udaljena od položaja naselja. Tijekom posljednjih 13 godina talioničke su peći na prostoru Podravine istraživane na nekoliko položaja, a datirane su u razdoblje kasne antike i rani srednji vijek. I sad, netko bi se zapitao zašto se onda ponovno istražuju talioničke peći kad su već istražene.

Prikupljeni rijetki nalazi keramike tijekom terenskog pregleda dali su naslutiti kako je radionica u Draganovcu funkcionirala tijekom kasne antike, no samo na temelju njih nije jasno u kojem točno vremenu. Ukoliko je talionička radionica funkcionirala nakon napuštanja postaje, kao što se i pretpostavlja, pitanje je tko je provodio taljenje i u kojem vremenu, kakav je tip peći korišten prilikom tog procesa, koja je veličina same radionice, je li ona opetovano korištena ili samo jednokratno, kakav je popratni arheološki materijal – keramika. Ovo su samo neka od pitanja zbog kojih je Muzej započeo ova istraživanja. Razlog pokretanja ovih, ali i budućih istraživanja, vezanih uz razdoblje kasne antike, leži u činjenici da se radi o najmanje poznatom razdoblju ne samo u Podravini nego i u cijelom kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske.

Tijekom prvih nekoliko dana istraživanja potvrđene su preliminarne pretpostavke o postojanju i vremenu funkcioniranja radionice. O stanju sačuvanosti i rezultatima još uvijek se ne može govoriti budući da su arheološki slojevi još uvijek u postupku istraživanja. Radovi na ovom lokalitetu predviđaju se do 19. ožujka 2021. godine kada će se arheološka istraživanja preseliti na prostor Muzeja grada Koprivnice u sklopu građevinske obnove koja je započela prije desetak dana.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.