Poziv na pismenu i usmenu provjeru sposobnosti kandidata

Na službenoj internet stranici i oglasnoj ploči Muzeja grada Koprivnice te stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 3.4.2023. godine objavljen je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto knjižničar (1 izvršitelj, VSS) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu zaključno sa 14.4.2023. godine u 15,00 sati neovisno o načinu dostave.

Dana 17.4.2023. godine provedena je formalna provjera pristiglih prijava kojom je utvrđeno kako pismenoj i usmenoj provjeri sposobnosti za radno mjesto knjižničar može pristupiti pet (5) kandidata čije su prijave pravovremene, uredne i ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja.

Pismena i usmena provjera sposobnosti kojim se kandidati pozivaju u daljnji postupak provedbe natječaja zakazana je za 21.4.2023. godine (petak) u Galeriji Mijo Kovačić, Koprivnica (Zrinski trg 9, prizemlje, Koprivnica) u 9,00 sati. Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome su obavješteni elektroničkom poštom/telefonskim putem, a kandidatima čije prijave nisu pravodobne, uredne ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja dostavit će se pisana obavijest.

Način obavljanja pismene i usmene provjere sposobnosti kandidata

Na pismenu i usmenu provjeru sposobnosti potrebno je donijeti važeću osobnu iskaznicu kojom se dokazuje identitet kandidata.
Ukoliko kandidat ne pristupi pismenoj i/ili usmenoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Ne postoji mogućnost naknadnog niti pismenog niti usmenog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata s istima se provodi pismeno i usmeno testiranje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske te opisu i poslovima radnog mjesta navedenim u natječaju.

Provjera sposobnosti kandidata vršiti će se iz područja muzejske i knjižnične djelatnosti prema sljedećim pozitivnim propisima Republike Hrvatske:
Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22)
Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/19, 114/22)
Standard za specijalne knjižnice (NN 103/2021)
Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023)
Pravilnik o Upisniku knjižnica (NN 78/2020)
Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/2020)

Pismenom provjerom sposobnosti i dostavljenom dokumentacijom kandidati se evaluiraju i dodjeljuje im se od strane Povjerenstva skupno do najviše 30 bodova.
Usmenom provjerom sposobnosti i dostavljenom dokumentacijom kandidati se evaluiraju i dodjeljuje im se do najviše 20 bodova od strane svakog člana Povjerenstva, odnosno 60 bodova skupno od strane Povjerenstva.
Nakon provedene pismene i usmene provjere svi se bodovi zbrajaju se u ukupni broj bodova pojedinog kandidata – do najviše 90 te se izrađuje rang lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i donosi se prijedlog odabira jednog kandidata za radno mjesto knjižničar.

Podaci o plaći
Sukladno čl. 35., 36. i 41. Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 30.1.2023. godine (URBROJ: 2137-1-06-02/1-23-101) osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Za obračun plaće za radno mjesto knjižničar utvrđen je koeficijent 2,15, za zvanje viši knjižničar utvrđen je koeficijent 2,52, dok je za zvanje knjižničarski savjetnik utvrđen koeficijent 2,80, a osnovica za obračun plaće iznosi 525,00 EUR (bruto).

Izrazi koji se koriste u ovom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internet stranici Muzeja grada Koprivnice www.muzej-koprivnica.hr i oglasnoj ploči Muzeja grada Koprivnice.

URBROJ: 145-10/2023
U Koprivnici, 17.4.2023.

POVJERENSTVO za provedbu natječaja

Bookmark the permalink.

Comments are closed.