Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – knjižničar

Na Internet stranicama Muzeja grada Koprivnice i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči Muzeja grada Koprivnice dana 1. 3. 2023. godine objavljen je natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto knjižničar (1 izvršitelj/-ica, VSS) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Dana 13. 3. 2023. godine provedena je formalna provjera pristiglih prijava kojom je Povjerenstvo utvrdilo kako pismenoj i usmenoj provjeri sposobnosti za radno mjesto knjižničar mogu pristupiti četiri (4) kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i ispunjavaju sve uvjete natječaja, a koja će se održati:
20. 3. (ponedjeljak) 2023. s početkom u 8,30 sati u zgradi Muzeja grada Koprivnice, Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48 000 Koprivnica, u prostoru muzejske knjižnice.

Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome su obavješteni putem elektroničke pošte.
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe.
Ne postoji mogućnost naknadnog pismenog i usmenog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Način obavljanja provjere sposobnosti kandidata
Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, s istima se provodi pismena i usmena provjera sukladno opisu i poslovima radnog mjesta navedenim u natječaju. Ovim provjerama sposobnosti i dostavljenom dokumentacijom radi se evaluacija kandidata i dodjeljuje im se broj bodova – u pisanoj provjeri od 0 do 20 bodova, u usmenoj provjeri od 0 do 5 bodova prema uvjetima natječaja od strane svakog člana povjerenstva, a oni se zbrajaju u ukupni broj bodova (do najviše 35).
Nakon provedene pisane i usmene provjere izrađuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te se donosi prijedlog o odabiru kandidata (1 izvršitelj) za radno mjesto knjižničar.
Ako kandidat ne pristupi usmenoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Izrazi koji se koriste u ovom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Predložena literatura za pisanu provjeru nalazi se na poveznicama u nastavku:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_17_356.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_61_1267.html
Standard za specijalne knjižnice (nn.hr)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_03_27_452.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_78_1483.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_66_1318.html

URBROJ: 42-7/2023
U Koprivnici, 15. 3. 2023.

POVJERENSTVO
za provedbu natječajnog postupka

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.