Poziv na usmenu provjeru sposobnosti (intervju)

Na službenim internet stranicama Muzeja grada Koprivnica i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 5.2.2021. godine objavljen je javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (1 godina) u punom radnom vremenu za radno mjesto kustos (1 izvršitelj, VSS) zaključno sa 15.2.2021. godine u 9,00 sati.

Dana 16.2.2021. godine provedena je formalna provjera pristiglih prijava kojom je utvrđeno kako usmenoj provjeri sposobnosti za radno mjesto kustos može pristupiti jedan (1) kandidat čija je prijava pravovremena, uredna i ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja.

Usmena provjera sposobnosti kojim se kandidat poziva u daljnji postupak provedbe natječaja zakazana je za 19.2.2021. godine (petak) u Galeriji Koprivnica (Zrinski trg 9, Koprivnica) u 15,20 sati. Kandidat koji može pristupiti testiranju o tome je obavješten elektroničkim putem, a kandidatima čije prijave nisu pravodobne, uredne ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja dostavit će se pisana obavijest.

Način obavljanja usmene provjere sposobnosti kandidata

Na usmenu provjeru sposobnosti potrebno je donijeti važeću osobnu iskaznicu kojom se dokazuje identitet kandidata.
Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata s istima se provodi intervju sukladno opisu i poslovima radnog mjesta navedenim u natječaju.
Usmenom provjerom sposobnosti i dostavljenom dokumentacijom kandidati se evaluiraju i dodjeljuje im se broj bodova od 0 do 10 prema posebnim uvjetima natječaja od strane svakog člana povjerenstva, a koji se zbrajaju u ukupni broj bodova (do najviše 30).
Nakon provedene usmene provjere izrađuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te se donosi prijedlog o odabiru kandidata (1 izvršitelj) za radno mjesto kustos.
Ako kandidat ne pristupi usmenoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Ne postoji mogućnost naknadne usmene provjere sposobnosti, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da joj se odazove u naznačeno vrijeme.
Izrazi koji se koriste u ovom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Podaci o plaći
Sukladno čl. 36. i 41. Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 14.3.2013. godine (URBROJ: 2137/01-04/1-13-25) osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Za obračun plaće za radno mjesto kustos propisan je koeficijent 2,15 uz uvećane koeficijente za viša stručna zvanja viši kustos (2,52) i muzejski savjetnik (2,80), dok osnovica za obračun plaće iznosi 3.551,00 kn (bruto) sukladno čl. 2 IV. Aneksa Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 27.12.2018. godine (URBROJ: 2137/01-03/8-18-36).
Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internet stranici Muzeja grada Koprivnice www.muzej-koprivnica.hr i oglasnoj ploči Muzeja grada Koprivnice.

URBROJ: 47-9/2021
U Koprivnici, 16.2.2021.

POVJERENSTVO
za provedbu natječajnog postupka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.