Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto kustos (2 izvršitelja, VSS)

Na temelju članka 28. Statuta Muzeja grada Koprivnice (2016.), članka 8. i 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (2012.), Suglasnosti Muzejskog vijeća od 25.10.2017. godine i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka i raspisivanje javnog natječaja o zasnivanju radnih odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto kustos (2 izvršitelja, VSS) od 31.10.2017. godine Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka Muzeja grada Koprivnice dana 3.11.2017. godine raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnih odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto kustos (2 izvršitelja, VSS)

2 izvršitelja na neodređeno radno vrijeme (od 2.1.2018.)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– stručna sprema: VSS, Filozofski fakultet – arheologija, povijest, etnologija
– položen stručni ispit za zvanje kustosa, odnosno stečeno zvanje višeg kustosa ili muzejskog savjetnika (ukoliko kandidat nema položen stručni ispit za zvanje kustosa ne isključuje se iz natječajnog postupka uz uvjet njegova polaganja u roku od jedne godine)
– radno iskustvo jedna godina
– osnovno poznavanje rada u MS Office programskom paketu te osnove rada u Windows okruženju
– poznavanje jednog svjetskog stranog jezika

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– radno iskustvo u provedbi arheoloških istraživanja
– radno iskustvo u muzejskoj djelatnosti
– organizacijske sposobnosti u vođenju i koordinaciji većeg broja suradnika
– poznavanje vođenja muzejske dokumentacije
– poznavanje uredskog poslovanja
– spremnost na rad izvan sjedišta ustanove
– vozačka dozvola B kategorije

Rok za podnošenje prijave: 13.11.2017. godine do 9,00 sati neovisno o načinu dostave (osobno/pošta)
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja
Ugovor se zasniva na neodređeno vrijeme od 2.1.2018. godine

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
– dokaze o državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (potvrda o nekažnjavanju), ne starija od 6 mjeseci
– potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (preslika rješenja, ugovora o radu, autorskih i studentskih ugovora i sl.) kao dokaz radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine
– dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)
– dokaz o znanju najmanje jednog svjetskog jezika (svjedodžba, potvrda i sl.)
– ostalu dokumentaciju vezanu uz posebne uvjete

Opis poslova radnog mjesta:
– sustavno prikuplja, sređuje i čuva muzejsku građu iz svog djelokruga rada
– obavlja po potrebi mentorstvo
– obrađuje muzejsku građu: determinira, inventira i katalogizira muzejske predmete
– pruža stručne naputke i pomoć iz svog djelokruga rada korisnicima Muzeja
– daje muzejsku građu na korištenje, uvid ili posudbu, u skladu sa zakonskim propisima
– sudjeluje u izradi koncepcije i scenarija za stalni postav Muzeja, te povremene tematske izložbe
– istražuje i obrađuje pojedine teme iz područja arheologije Koprivnice i koprivničke Podravine, Hrvatske i šire
– objavljuje stručne i znanstvene tekstove iz svog područja rada te piše tekstove kataloge i druge muzejske publikacije
– recenzira po potrebi tekstove za pojedine izložbe i teme
– održava javna predavanja u Muzeju i izvan njega
– održava stručno-znanstvene veze sa srodnim ustanovama i pojedinim stručnjacima u zemlji i inozemstvu, u svrhu razvijanja i razmjene stručnih iskustava za potrebe Muzeja
– sudjeluje na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu
– surađuje s tehničkim i stručnim osobljem, nadzire i kontrolira konzerviranje, restauriranje i fotografiranje muzejskih predmeta i predmeta u doniranim zbirkama van Muzeja, te njihov pravilan smještaj i čuvanje u zbirkama ili muzejskim spremištima
– evidentira materijal spomeničke vrijednosti, koji se nalazi u državnom ili privatnom posjedu, a značajan je za Muzej
– po potrebi dežura u Muzeju i pruža stručno vodstvo u postavu uz prethodnu najavu
– odgovara za povjerenu mu zbirku na čuvanje i vodi brigu o doniranim zbirkama
– izrađuje godišnji plan iz svog djelokruga rada kao i izvješće o radu na kraju godine
– sudjeluje u radu Stručnog vijeća Muzeja
– radi i druge poslove po nalogu i uputi ravnatelja Muzeja
Izvor: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (2012.)

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se usmena provjera sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta. Ako kandidat ne pristupi usmenoj provjeri sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u javnom natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka u javnom natječaju.
Prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvjete navedene u javnom natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.
Na službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr objavit će se poziv na usmenu provjeru sposobnosti kandidata s naznakom datuma i vremena održavanja iste, a najmanje tri dana prije održavanja testiranja za one kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno/poštom zaključno do 13.11.2017. u 9,00 sati na adresu:
Muzej grada Koprivnice
Trg dr. Leandera Brozovića 1
48000 Koprivnica
s naznakom „za natječaj za radno mjesto kustos – ne otvarati“

Natječaj je objavljen na službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr .

Ur.broj: 486-3/2017
U Koprivnici, 3.11.2017.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
NATJEČAJNOG POSTUPKA

Comments are closed.