Produljenje roka za dostavu radova za Podravski zbornik 40/2014

Uredništvo PZ-a poziva sve zainteresirane suradnike da dostave radove za novi broj 40/2014 najkasnije do 30. lipnja. Prilikom predaje tekstova i popratnih materijala molimo pridržavanje Uputa suradnicima (u prilogu).

 

UPUTE SURADNICIMA

Podravski zbornik bavi se temama iz Podravine tako da u obzir dolaze samo radovi koji su na neki način vezani uz nju. Radovi se dostavljaju običnom i/ili elektronskom poštom tijekom godine na adrese Uredništva:  Muzej grada Koprivnice, Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48 000 Koprivnica ili podravski.zbornik@muzej-koprivnica.hr.

Članak mora sadržavati sljedeće elemente: 1. Naslov; 2. Sažetak (najviše 1 kartica teksta); 3. Ključne riječi (do 7 riječi); 4. Uvod; 5. Glavni dio rada koji osim tekstualnog dijela može sadržavati slikovne priloge i/ili tablice (obvezne su bilješke ispod teksta, a tekst je potrebno podijeliti u poglavlja); 6. Zaključak; 7. Literatura i izvori (navode se samo naslovi korišteni u članku u abecednom redu po prezimenu autora). Opseg članka smije iznositi do 25 kartica teksta (45.000 slovnih znakova uključujući razmake i bilješke) te najviše 7 slikovnih (color) priloga. Slikovni prilozi i tablice moraju sadržavati potpis i porijeklo (autor, izvor, vlasnik).

Prilozi obuhvaćaju kraće popularne radove, koji osim tekstualnog dijela mogu sadržavati i 2-3 slikovna priloga, bilješke nisu obvezne, a poželjno je navođenje literature. Dozvoljeni opseg priloga jest 6 kartica teksta (10.800 slovnih znakova).

Zbornik objavljuje književne radove, a između pristiglih radova Uredništvo izabire one za koje smatra da su najkvalitetniji, poštujući pritom rodnu i žanrovsku raznovrsnost.

 

Tehničke upute za pisanje priloga

Svi prilozi (članci, prilozi i književni prilozi) dostavljaju se u računalnom programu MS Word: font Times New Roman, veličina 12, jednostruki prored, bez poravnavanja, s marginama od 2,5 cm. Tablice, grafikoni i slike dostavljaju se kao zasebne računalne datoteke u odgovarajućem formatu te moraju imati broj, naziv i izvor podataka. Numeriraju se u nizu arapskim brojevima. U tekstu je potrebno na neki način naznačiti mjesto gdje dolazi pojedini slikovni prilog (npr., Sl.1. ili Tab.1.). Radovi se dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku (CD, USB ili e-mail).

 

Upute za pisanje bilježaka

Bilješke se označavaju na pripadajućem mjestu u tekstu i pri dnu stranice u neprekinutom nizu od 1 naviše. Prilikom citiranja prvi put se navodi puni bibliografski navod, a za svako sljedeće navođenje uz prezime i ime citiranog autora stavlja se oznaka Navedeno djelo ili Nav.dj. uz obavezno dodavanje stranice s koje se navod preuzima. Ako se komentira ili kompilira veći dio citiranog autora koristi se oznaka stranica (od-do). Oznaka Isto se koristiti ukoliko se bilješke vezane uz određeno djelo navode jedna za drugom.

 

Način citiranja

a. Citiranje knjiga ako djelo ima jednog, dva ili tri autora

SEKELJ IVANČAN, Tajana: Podravina u ranom srednjem vijeku. Zagreb: Institut za arheologiju, 2010., 50.

MARESIĆ, Jela; MIHOLEK, Vladimir: Opis i rječnik đurđevačkoga govora. Đurđevac: Gradska knjižnica Đurđevac, 2011., 123.

Ako je publikacija djelo četvorice ili više autora, navodi se samo naslov djela i ostali bibliografski podatci, a autori se izostavljaju.

b. Citiranje članka iz zbornika

KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira: Povjesničar Rudolf Horvat i Koprivnička Podravina. // Podravski zbornik 1993/94 (urednik Franjo Horvatić), Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 1995., 22-24.

c. Citiranje članka iz časopisa

DOBROVŠAK, Liljana: Židovi u gospodarstvu Koprivnice i Podravine. // Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja VIII, 16, 2009., 98-114.

d. Citiranje novina

KUZEL, Vladimir: Briga za najboljeg čovjekovog prijatelja. // Glas Podravine i Prigorja LIII, 47 (27. 11. 1998.), 9.

Ili ako je tekst bez naslova i autora:

Podravske novine IV, 46 (18. 11. 1933.), 2.

e. Citiranje iz arhivskih fondova

Nadbiskupski arhiv Zagreb. Kanonske vizitacije (dalje: NAZ, KV), Prot. 89/I, 85.

Hrvatski državni arhiv (dalje: HAD). Zagrebačka oblast (141): Veliki župan Zagrebačke oblasti, kut. 176, br. 35554/1924.

f. Citiranje članka na elektroničkom mediju

MANZO, Kathleen Kennedy: Libraries seeking updated role as learning center. // Education week 16, 1997.Dostupno na: http://www.epnet.com/ehost/login.html (15. 4. 2002.).

g. Članak u elektroničkom i tiskanom obliku

NEJAŠMIĆ, Ivo: Posljedice budućih demografskih promjena u Hrvatskoj. // Acta Geographica Croatica XXXVIII, 1 (2010.-2011.), 1-14. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=126073 (2. 8. 2012.).

 

Autorska prava

Jednom prihvaćeni članak obvezuje autora da isti članak ne smije objaviti drugdje bez dozvole Uredništva koje je članak prihvatilo. U takvom slučaju mora se navesti podatak gdje je članak objavljen prvi put.

Autori jamče da je njihov rad izvorni doprinos i da objavljivanje njihovog članka ne predstavlja kršenje autorskih prava. Prihvaćanjem radova za objavljivanje, Izdavač postaje nositelj autorskih prava ukoliko nije određeno drukčije.

Uredništvo ne odgovara za navode i stajališta iznesena u pojedinim prilozima, već njihovi autori.

 

Ostale važne napomene

Članak mora zadovoljavati sve tehničke propozicije navedene u ovim uputama, dok prilog može i ne mora sadržavati sve potrebne elemente, već samo tehničke zahtjeve predaje članka. Uredništvo pridržava pravo da tekstove koji ne odgovaraju kriterijima uputa vrati autoru, odnosno da radove u potpunosti prilagodi propozicijama Zbornika i standardima hrvatskog književnog jezika (odnosno stranog jezika). Konačnu odluku o prihvaćanju i objavljivanju članaka, kao i redoslijed članaka, određuje Uredništvo.

Autor dobiva primjerak Zbornika u kojem je njegov rad objavljen.

 

Uredništvo Podravskog zbornika

 

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.