Zbirka novog vijeka

Voditelj zbirke:
Ivan Valent, kustos arheolog

Zbirka novog vijeka najmlađa je arheološka zbirka i broji tek nekih 300-tinjak predmeta.

Povod za njeno formiranje bila su zaštitna arheološka istraživanja u Koprivnici na prostoru dvorišta franjevačkog samostana sv. Antuna Padovanskog. Naime, prilikom tih radova pronađena je iznimno velika količina vrlo dobro očuvanog keramičkog i staklenog posuđa s kraja 17. i početka 18. stoljeća. Pored toga, Tijekom ljeta i jeseni 2009. godine provedena su istraživanja u zapadnom dijelu malog dvorišta koprivničkog Muzeja grada Koprivnice koja su pružila jamske objekte od 16. do 18. stoljeća unutar renesansne koprivničke tvrđave, kao i popratni pokretni arheološki materijal (keramika, metal, staklo). U ovu zbirku spadaju i svi oni predmeti novijeg datuma koji se pronalaze na kasnosrednjovjekovnim lokalitetima poput crkve Sv. Martina u Virju i slično.

Među najznačajnijim predmetima u zbirci je drveni monoksil pronađen 1998. godine na šljunčari Prosenice I u Gabajevoj Gredi. Riječ je o dijelu plovećeg mlina koji datira oko 1700. godine, a na kartografskim izvorima 18. stoljeća na prostoru Gabajeve Grede ucrtano je više položaja takvih mlinova. Treba napomenuti kako je mlinarenje bila djelatnost koja je imala vrlo važnu ulogu u životu Podravaca te je bilo jedan od značajnih elemenata ekonomije s kojim su se ljudi i identificirali prezimenima poput Mlinara, Mlinarića i slično. Koprivnički primjerak jedan je od rijetko očuvanih dijelova takvih mlinova, zahvaljujući tome što je od dana pronalaska do danas podvrgnut stalnom praćenju i povremenim konzervatorskim zahvatima te je pravilno pohranjen pod zaštitnom nadstrešnicom.

Osnovna literatura:

1. ČIMIN, Robert: Zaštitna arheološka istraživanja franjevačkog samostana u Koprivnici. // Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja IX/17, Koprivnica, 2010., 86-115.
2. ČIMIN, Robert: Arheologija na prostoru koprivničke tvrđave. Koprivnica: Muzej grada Koprivnice, katalog izložbe, 2012.
3. ČIMIN, Robert: Novi duh triju koprivničkih muzealija // Podravski zbornik 38/2012 (ur. Robert Čimin), Koprivnica 2012, 206-208.

 

 

 

Comments are closed.