Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 32. Statuta Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 477/2018. od 30.10.2018., 350/2020. od 20.7.2020., 387-4/2021 od 19.11.2021.), članka 9., 14. i 16. točke 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 207/2019 od 8.4.2019., 201/2021 od 9.4.2021., 16/2023 od 16.1.2023. 276/2023 od 31.7.2023.), Suglasnosti Gradonačelnika Grada Koprivnice (URBROJ: 2137-1-06-02/6-24-2. od 21.03.2024), Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto računovodstveni referent-tajnik (URBROJ: 85-2/2024. od 21.3.2024.) Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 25.3.2024. godine raspisuje

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto računovodstveni referent-tajnik (1 izvršitelj)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17), ekonomskog smjera (VŠS),
– jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
– poznavanje najmanje jednog (1) stranog jezika,
– organizacijske i komunikacijske vještine,
– poznavanje rada na računalu.

 Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– organizacijske i komunikacijske sposobnosti,
– spremnost na dodatno usavršavanje,
– iskustvo na sličnim poslovima,
– dodatne kvalifikacije i vještine.

Rok za podnošenje pisane prijave s pripadajućom dokumentacijom je 5. travnja 2024. godine do 12,00 sati neovisno o načinu dostave: preporučena pošiljka u fizičkom obliku naslovljena na adresu Muzej grada Koprivnice, Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica ili osobno u računovodstvo Muzej grada Koprivnice (Zrinski trg 9, prizemlje Galerije Koprivnica) ili elektroničkom poštom na astefan@muzej-koprivnica.hr u digitalnom (skeniranom) obliku.
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.
Ugovor se zasniva za jednog (1) izvršitelja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
Mjesto rada je u Koprivnici, Zrinski trg 9.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
– dokaz o identitetu i državljanstvu (preslika osobne iskaznice)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (potvrda o nekažnjavanju), ne starija od 6 mjeseci
– potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (preslika rješenja, ugovora o radu) kao dokaz radnog iskustva na sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine
– dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda i sl.) ili izjava prema obrascu dostupnom na poveznici http://www.muzej-koprivnica.hr/wp-content/uploads/2023/04/OBRAZAC-Izjava-o-poznavanju-rada-na-racunalu.docx
– dokaz o znanju najmanje jednog svjetskog jezika (svjedodžba, potvrda i sl.) ili izjava prema obrascu dostupnom na poveznici http://www.muzej-koprivnica.hr/wp-content/uploads/2023/04/OBRAZAC-Izjava-o-poznavanju-stranog-jezika.docx
– privolu za obradu dokumentacije u natječajnom postupku za zapošljavanje prema obrascu dostupnom na poveznici http://www.muzej-koprivnica.hr/wp-content/uploads/2021/02/Privola-za-obradu-dokumentacije-u-natje%C4%8Dajnom-postupku-za-zapo%C5%A1ljavanje-MGK.docx
– ostalu dokumentaciju vezanu uz posebne uvjete koju kandidat smatra važnim za evaluaciju

Opis poslova radnog mjesta:
– organizira i kontrolira provođenje svih kadrovskih i organizacijsko-tehničkih poslova i zadataka u Muzeju i odgovoran je za njihovu pravodobnu primjenu,
– izrađuje nacrte svih općih akata, te brine o njihovu utvrđivanju, donošenju, oglašavanju i provođenju,
– obavlja poslove u vezi s upisom Muzeja i promjenama upisa u sudski registar,
– sudjeluje u izradi ugovora i dogovora te kontrolira njihovu usklađenost sa zakonom i općim aktima Muzeja,
– pravovremeno upozorava Ravnatelja na obveze koje proizlaze iz poštivanja zakona, općih akata Muzeja i drugih propisa te na eventualne propuste i neusklađenost sa zakonima i općim aktima Muzeja,
– daje prijedloge Ravnatelju za izmjene i dopune općih akata prema promjenama zakona i drugih propisa ili drugih razloga,
– vodi obradu osobnih podataka zaposlenika Muzeja sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka,
– sređuje zemljišno-knjižne i druge imovinsko-pravne odnose Muzeja,
– izvršava pravne i administrativne poslove vezane za zasnivanje i prestanak radnog odnosa te prava i obveze radnika,
– kontrolira pravnu ispravnost financijske dokumentacije (likvidira),
– sudjeluje u realizaciji projekata s inozemnim partnerima i projekata sufinanciranih iz EU fondova,
– ispravlja nepravilnosti u Muzeju iz svog djelokruga rada,
– vodi evidenciju radnog vremena i preraspodjeli radnog vremena, korištenju godišnjih odmora, plaćenih i neplaćenih dopusta te o tome izrađuje propisane odluke,
– vodi registar ugovora te personalne evidencije o radnicima,
– redovito prati stanje u Muzeju stalnom provjerom evidencije kroz knjigu evidencije prisutnosti na radu,
– po potrebi prisutan je na sjednicama Stručnoga i Upravnoga vijeća,
– sudjeluje u radu stručnih povjerenstava i drugih tijela u Muzeju ili izvan njega ukoliko je u njih službeno imenovan, o čemu mora obavijestiti Ravnatelja,
– sudjeluje u pripremi materijala za sjednice Upravnoga vijeća,
– odgovoran je za provođenje javne i jednostavne nabave za potrebe Muzeja, te za pripremu i objavu dokumentacije vezane uz provođenje postupaka javne i jednostavne nabave,
– vodi i izrađuje zapisnike Upravnoga vijeća te povjerenstava i odgovoran je za točnost i pravovremenu objavu zakonom propisanih dokumenata na web stranici Muzeja,
– obavlja sve blagajničke poslove,
– obračunava putne naloge,
– vodi evidenciju o kreditima radnika,
– piše sve virmanske naloge i fakture kupcima i daktilografske poslove vezane uz računovodstvo,
– rukuje novcem, dokumentima i vrijednosnim papirima,
– vodi blagajnički dnevnik,
– obavlja i kontrolira primopredaju novca od prodanih ulaznica i robe,
– vodi pomoćne knjige kupaca i dobavljača,
– vodi pomoćnu knjigu inventara,
– vodi analitičko knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara, robe i materijala,
– sastavlja inventurne lista za godišnji popis financijske i nefinancijske imovine,
– izrađuje mjesečni izvještaj za statistiku,
– obavlja arhivske i druge administrativne poslove računovodstva,
– zadužuje robu i ulaznice za muzejski dućan i vodi skladište,
– vodi urudžbeni zapisnik,
– vodi matičnu evidenciju zaposlenih,
– čuva i rukuje pečatima, štambiljima i žigovima,
– vodi adresar radnika i suradnika muzeja,
– vodi knjigu putnih naloga, evidenciju pečata te druge administrativne poslove,
– obavlja poslove prijave i odjave radnika u vezi s mirovinsko-invalidskim i zdravstvenim osiguranjem,
– prima, raspoređuje i otprema svu korespondenciju i poštu iz Muzeja,
– signira i obilježava pečatima i štambiljima račune Muzeja te ih daje na potpis,
– organizira cjelokupnu dostavu,
– vodi i obavlja sve poslove pismohrane, brine o pravilnom odlaganju (odlaže numerički) i čuvanju dokumentacije te izdaje istu na uvid,
– skrbi o mjerama protiv neovlaštenog rukovanja arhivskom građom,
– daje pojedine arhivske dokumente na uvid djelatnicima Muzeja i korisnicima izvan Muzeja,
– izrađuje raspored dežurstava u Muzeju, prati njegovu provedbu i usklađuje promjene,
– izrađuje i parafira dopise iz svog djelokruga rada,
– ispunjava formulare ATA carneta za privremeni izvoz muzejskih predmeta,
– vodi osiguranje izložbi i pojedinačnih muzejskih predmeta koji se za potrebe izložbi iznose izvan Muzeja,
– piše i vodi evidenciju putnih naloga,
– upisuje u arhivsku knjigu izlučenu građu, sudjeluje u njezinom kontrolnom pregledu od strane inspektora Državnog arhiva,
– evidentira i arhivira službena glasila i radne materijale sa sjednica,
– nabavlja brine o uredskom i potrošnom materijalu i opremi za radnike Muzeja,
– skenira i fotokopira muzejske dokumente i drugu građu,
– skenira i umnožava materijale za potrebe Muzeja,
– vodi evidenciju raspoloživog materijala za svoje područje rada,
– brine o aparatu za fotokopiranje u zajedničkoj prostoriji (uključivanje / isključivanje, opskrba papirom, kontakti sa servisom-stanje brojača i slično),
– prima, najavljuje i evidentira telefonske razgovore i poruke,
– daje informacije strankama i korisnicima Muzeja,
– prema potrebi nabavlja reprezentaciju i po nalogu Ravnatelja poslužuje stranke,
– sudjeluje u radu svih tijela u koja je eventualno izabran ili imenovan,
– prisustvuje seminarima i savjetovanjima iz svog djelokruga rada,
– izrađuje i parafira dopise iz svog djelokruga rada,
– odgovara za zaduženu opremu i sredstva rada,
– obvezan je osposobiti se, sukladno Zakonu o zaštiti na radu za poslove i radne zadatke svojeg radnog mjesta, provodi protupožarne mjere u okviru svog djelokruga rada uz prethodnu edukaciju,
– obavlja hitne i neodgodive poslove prema potrebi i prema nalogu Ravnatelja,
– izvršava i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, pravilnicima i drugim aktima Muzeja, te prema nalogu i uputi Ravnatelja i voditelja odjela.
Izvor: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 207/2019, 201/2021, 16/2023, 276/2023)

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnim zakonima Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21.), Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.), Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 57/92, 77/92., 86/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 94/01., 103/03., 148/13., 98/19.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (ugovor, rješenje, odluka, potvrdu, sporazum i sl.).
Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se usmena provjera sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta. Ako kandidat ne pristupi usmenoj provjeri sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u javnom natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka u natječaju.
Prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvjete navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.
Na službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr objavit će se poziv na usmenu provjeru sposobnosti kandidata s naznakom datuma i vremena održavanja iste, a najmanje tri dana prije održavanja testiranja za one kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati će se obavijestiti elektroničkom poštom i/ili telefonski prema dostavljenim osobnim kontaktima u njihovoj prijavi na natječaj.
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
Na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola dok izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Muzej grada Koprivnice, Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica s naznakom ZA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RAČUNOVODSTVENI REFERENT-TAJNIK – NE OTVARATI“ ili elektroničkom poštom na astefan@muzej-koprivnica.hr ili osobno u računovodstvo Muzeja grada Koprivnice (Zrinski trg 9, prizemlje Galerije Koprivnica) zaključno do 5.4.2024. godine do 12,00 sati (neovisno o načinu dostave).

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči ustanove, službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr te stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.

URBROJ: 85-3/2024
U Koprivnici, 22.3.2024.

POVJERENSTVO za provedbu natječaja

Bookmark the permalink.

Comments are closed.