Natječaj za radno mjesto dipl. knjižničar

Na temelju članka 32. Statuta Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 477/2018. od 30.10.2018.), članka 9., 14. i 16. točke 1.5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 207/2019 od 8.4.2019.), Suglasnosti Gradonačelnika Grada Koprivnice (URBROJ: 2137/01-06-02/4-20-4 od 4.9.2020.), Suglasnosti Upravnoga vijeća Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 405-4/2020. od 10.9.2020.) i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka i raspisivanje javnog natječaja o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto diplomirani knjižničar (1 izvršitelj, VSS) (URBROJ: 413/2020. od 10.9.2020.) Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka Muzeja grada Koprivnice dana 11.9.2020. godine raspisuje

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za radno mjesto diplomirani knjižničar (1 izvršitelj, VSS)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17), diplomirani knjižničar (VSS),
– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara sukladno Zakonu o knjižnicama, odnosno stečeno stručno zvanje viši knjižničar ili knjižničarski savjetnik prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11),
– poznavanje najmanje jednog (1) svjetskog jezika,
– jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
– sklonost timskom radu,
– poznavanje rada na računalu, posebice na programskim sustavima vezanim uz baze podataka.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– radno iskustvo na sličnim poslovima
– organizacijske i komunikacijske sposobnosti
– poznavanje muzejske djelatnosti i kulturne baštine
– poznavanje uredskog poslovanja
– spremnost na rad izvan sjedišta ustanove

Rok za podnošenje pisane prijave s pripadajućom dokumentacijom jest 21.9.2020. godine do 9,00 sati neovisno o načinu dostave: preporučena pošiljka u fizičkom obliku naslovljena na adresu Muzej grada Koprivnice, Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica ili elektroničkom poštom na info@muzej-koprivnica.hr u digitalnom (skeniranom) obliku.
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.
Ugovor se zasniva na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu počev najranije od 1.10.2020. godine.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
– dokaze o državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (potvrda o nekažnjavanju), ne starija od 6 mjeseci potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (preslika rješenja, ugovora o radu, autorskih i studentskih ugovora i sl.) kao dokaz radnog iskustva na sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine
– dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)
– dokaz o znanju najmanje jednog svjetskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)
– ostalu dokumentaciju vezanu uz posebne uvjete

Opis poslova radnog mjesta:
– obavlja stručne knjižničarske poslove: vrši nabavu, inventarizaciju, katalogizaciju, sadržajnu obradu; izrađuje popise deziderata; komunicira s NSK vezano uz dodjelu ISBN brojeva za izdanja Muzeja; obavlja reviziju fonda u skladu sa Pravilnikom o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02),
– provodi razmjenu sa drugim srodnim knjižnicama u tuzemstvu i inozemstvu,
– organizira i koordinira izdavačku djelatnost Muzeja, u suradnji s autorima programa i Ravnateljem,
– predlaže i organizira nabavu građe za knjižnicu te pretplatu na časopise i druga izdanja, samostalno i u dogovoru s Ravnateljem i stručnim radnicima Muzeja,
– vodi evidenciju izdavačke djelatnosti Muzeja,
– izrađuje statističke izvještaje o fondu knjižnice Muzeja i podnosi izvještaje iz područja svoga rada,
– predlaže program rada i podnosi izvješće Ravnatelju o ostvarivanju plana i programa iz svog djelokruga rada,
– sudjeluje u procjeni knjižnične građe za koju je zadužen,
– sudjeluje u kreiranju i organizaciji mjera zaštite knjižnične građe u čuvaonicama i na izložbama te određuje mjere zaštite građe za koju je zadužen,
– pruža stručnu pomoć i upute zainteresiranim korisnicima o knjižničnoj građi,
– priprema bibliografske preglede po pojedinim temama za potrebe Muzeja i širu javnost,
– komunicira s posjetiteljima i korisnicima putem različitih komunikacijskih kanala,
– pruža stručnu pomoć korisnicima Muzeja, osobito iz svog djelokruga rada kao i kolegama iz drugih knjižnica,
– drži predavanja i sudjeluje u ostalim aktivnostima i događanjima u Muzeju, sudjeluje u edukativnim programima i akcijama popularizacije Muzeja iz svog područja rada,
– održava stručno-znanstvenu suradnju sa srodnim ustanovama i stručnjacima,
– stručno se usavršava te sudjeluje na stručnim i znanstvenim skupovima, a prema potrebi ih organizira uz odobrenje Ravnatelja,
– sudjeluje u stručno-znanstvenim projektima te objavljuje rezultate iz svog djelokruga rada u publikacijama,
– sudjeluje u ostalim projektima sukladno projektnim planovima,
– surađuje s muzejskim savjetnikom za matičnu djelatnost u obavljanju poslova matičnosti iz svog djelokruga rada i matičarem iz NSK zaduženim za specijalne knjižnice,
– izrađuje prijave na natječaje po odobrenju Ravnatelja,
– sudjeluje u radu stručnih povjerenstava i drugih tijela u Muzeju ili izvan njega ukoliko je u njih službeno imenovan, o čemu mora obavijestiti Ravnatelja,
– sudjeluje u radu Stručnoga vijeća,
– nadzire i evaluira rad vježbenika u Muzeju iz svog područja rada,
– član je stručnih tijela i organizacija,
– izrađuje i parafira dopise iz svog djelokruga rada,
– obvezan je osposobiti se, sukladno Zakonu o zaštiti na radu za poslove i radne zadatke svojeg radnog mjesta, provodi protupožarne mjere u okviru svog djelokruga rada uz prethodnu edukaciju,
– odgovara za zadužena sredstva za rad i opremu,
– obavlja hitne i neodgodive poslove prema potrebi i nalogu Ravnatelja,
– izvršava i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom, pravilnicima i drugim aktima Muzeja, te prema nalogu i uputi Ravnatelja i voditelja odjela.
Izvor: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 207/2019.)

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se usmena provjera sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta. Ako kandidat ne pristupi usmenoj provjeri sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u javnom natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka u javnom natječaju.
Prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvjete navedene u javnom natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.
Na službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr objavit će se poziv na usmenu provjeru sposobnosti kandidata s naznakom datuma i vremena održavanja iste, a najmanje tri dana prije održavanja testiranja za one kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu:
Muzej grada Koprivnice, Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica
s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR – NE OTVARATI“
ili elektroničkom poštom na info@muzej-koprivnica.hr
zaključno do 21.9.2020. godine do 9,00 sati (neovisno o načinu dostave).

Natječaj je objavljen na službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.

URBROJ: 413-1/2020
U Koprivnici, 11.9.2020.

POVJERENSTVO
za provedbu natječajnog postupka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.