Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto spremačica-dostavljačica

Na temelju članka 28. Statuta Muzeja grada Koprivnice (2016.), članka 8. i 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (2012.) i Suglasnosti Muzejskog vijeća od 7.6.2017. godine ravnatelj Muzeja grada Koprivnice dana 9.6.2017. godine raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto spremačica-dostavljačica
1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme uz obvezni probni rad od mjesec dana
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– stručna sprema: NSS, osnovna škola
Rok za podnošenje prijave: 17.6.2017.
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja
Ugovor se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od mjesec dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi)
– dokazi o državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
(potvrda o nekažnjavanju)
– potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Opis poslova radnog mjesta:
– čisti i održava uredske, radne i izložbene prostorije u Muzeju i svim izdvojenim organizacijskim jedinicama
– čisti i održava muzejska spremišta u Muzeju i svim izdvojenim organizacijskim jedinicama
– čisti i održava muzejske predmeta, muzejske praktikable i muzejski namještaj (vitrine) u izložbenim prostorima
– čisti i vrši pripreme izložbenog prostora za otvorenje izložbe i prihvat posjetitelja
– čisti i pere vrata, prozore i zavjese te održava čistoću podova i svih podnih obloga (tepisi, staze)
– vodi brigu o urednosti i čistoći priručne kuhinje i prostorije za konzumiranje jela i pića
– vodi brigu i nabavlja potrebne namirnice i pribor za potrebe reprezentacije i otvorenja izložbi
– vodi brigu o zaduženom priboru za jelo i čašama
– kuha kavu i poslužuje radnike, goste i stranke Muzeja
– održava čistoću vanjskih prostora, dvorišta i pločnika u svim izdvojenim organizacijskim jedinicama Muzeja
– čisti i održava sanitarne čvorove u svim izdvojenim organizacijskim jedinicama Muzeja
– vrši i bilježi prodaja ulaznica i muzejskih publikacija Muzeja
– provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara, sigurnosti posjetitelja i imovine Muzeja u okviru svog djelokruga rada
– obavlja dostavu pošte i ostalog materijala na prostoru grada Koprivnice
– obavlja i druge poslove prema uputi i nalogu ravnatelja
Izvor: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (2012.)

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se usmena provjera sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta.
Ako kandidat ne pristupi usmenoj provjeri sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u javnom natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka u javnom natječaju.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvjete navedene u javnom natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

Na službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr objavit će se poziv na usmenu provjeru sposobnosti kandidata s naznakom datuma i vremena održavanja iste, a najmanje tri dana prije održavanja testiranja za one kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili poštom zaključno do 17.6.2017.
na adresu:

Muzej grada Koprivnice
Trg dr. Leandera Brozovića 1
48000 Koprivnica
s naznakom „za natječaj za radno mjesto spremačica-dostavljačica – ne otvarati“

Natječaj je objavljen na službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr .

Ur.broj: 275-3/2017
U Koprivnici, 9.6.2017.

Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice
Robert Čimin, viši kustos

Bookmark the permalink.

Comments are closed.