Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – kustos

Na temelju članka 32. Statuta Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 477/2018. od 30.10.2018. i 350/2020. od 20.7.2020.), članka 9., 14. i 16. točke 2.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 207/2019 od 8.4.2019.), Suglasnosti za zapošljavanje Gradonačelnika Grada Koprivnice (URBROJ: 2137/01-06-02/4-21-2 od 2.2.2021.), Suglasnosti Upravnoga vijeća Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 47-3/2021. od 4.2.2021.) i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka i raspisivanje javnog natječaja o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto kustos (1 izvršitelj, VSS) (URBROJ: 52/2021. od 4.2.2021.) Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka Muzeja grada Koprivnice dana 5.2.2021. godine raspisuje

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa
na određeno vrijeme (1 godina) u punom radnom vremenu
za radno mjesto kustos (1 izvršitelj, VSS)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17), društveno-humanističkog smjera – povjesničar (VSS),
– položen stručni ispit za kustosa sukladno Zakonu o muzejima, odnosno stečeno stručno muzejsko zvanje viši kustos ili muzejski savjetnik prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (ukoliko kandidat nema položen stručni ispit za zvanje kustosa ne isključuje se iz natječajnog postupka uz uvjet njegova polaganja u propisanom roku),
– poznavanje najmanje jednog (1) svjetskog jezika,
– jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
– položen vozački ispit B kategorije,
– sklonost timskom radu,
– poznavanje rada na računalu, a posebice programskim sustavima vezanim uz baze podataka.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– organizacijske i komunikacijske sposobnosti,
– vizija razvoja muzejske djelatnosti i kulturne baštine,
– sudjelovanje na stručno-znanstvenim skupovima,
– objavljeni stručni i znanstveni radovi,
– primljene nagrade za rad u struci.

Rok za podnošenje pisane prijave s pripadajućom dokumentacijom jest 15.2.2021. godine do 9,00 sati neovisno o načinu dostave: preporučena pošiljka u fizičkom obliku naslovljena na adresu Muzej grada Koprivnice, Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica ili elektroničkom poštom na info@muzej-koprivnica.hr u digitalnom (skeniranom) obliku.
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.
Ugovor se zasniva na određeno vrijeme od jedne (1) godine u punom radnom vremenu počev najranije od 1.3.2021. godine uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
– dokaze o državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (potvrda o nekažnjavanju), ne starija od šest (6) mjeseci
– potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (preslika rješenja, ugovora o radu, autorskih i studentskih ugovora i sl.) kao dokaz radnog iskustva na sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine
– dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)
– dokaz o znanju najmanje jednog svjetskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)
– ostalu dokumentaciju vezanu uz posebne uvjete: a) popis i dokazi o sudjelovanju u organizacijama, udruženjima i uredništvima časopisa, b) kandidatovo autorsko idejno rješenje razvoja prostora Spomen područja Danica, c) popis sudjelovanja na stručno-znanstvenim skupovima, d) popis objavljenih prikaza, stručnih i znanstvenih radova, e) popis i dokazi primljenih nagrada i javnih priznanja
privolu za obradu dokumentacije u natječajnom postupku za zapošljavanje https://www.muzej-koprivnica.hr/zastita-osobnih-podataka/

Opis poslova radnog mjesta:
– sustavno prikuplja, obrađuje, proučava muzejsku građu iz svog djelokruga rada sukladno važećim zakonima, pravilnicima i propisima,
– odgovara za cjelokupnu građu iz zbirke koja mu je povjerena odlukom Ravnatelja,
– planira razvoj zbirke koja mu je povjerena sukladno važećim strateškim i akcijskim planovima,
– surađuje s djelatnicima drugih odjela kod svih aktivnosti vezanih uz zaštitu i izlaganje muzejskih predmeta iz zbirki koje su mu povjerene, inicira i nadzire postupke preventivne zaštite te konzervatorsko-restauratorske zahvate na istima,
– surađuje s dokumentaristom kod svih aktivnosti vezanih uz propisno vođenje dokumentacije o muzejskih predmetima iz zbirki koje su mu povjerene,
– odgovara za točnost metapodataka pridruženih predmetima iz zbirke za koje je zadužen,
– obavlja reviziju fundusa zbirke svakih pet (5) godina prema Zakonu o muzejima, kao i sve druge zakonom propisane poslove iz svog djelokruga rada,
– izrađuje koncepcije stalnih i povremenih izložbi te ih realizira sukladno pravilima struke u okviru planiranog budžeta i vremenskog roka,
objavljuje popularne, stručne i znanstvene tekstove,
– priprema i izrađuje tekstove za objavu u sklopu svih muzejskih publikacija, za potrebe medijskih priopćenja, za objavu na muzejskim internetskim stranicama i stranicama društvenih mreža,
– izvještava javnost o svom djelovanju u dogovoru s Ravnateljem,
– ustupa muzejsku građu na uvid, korištenje ili posudbu sukladno pravilima struke i prema propisanom postupku,
– pruža stručnu pomoć korisnicima Muzeja, osobito iz svog djelokruga rada,
– održava stručna vodstva na hrvatskom i stranim jezicima,
– sudjeluje u edukativnim programima i ostalim aktivnostima te događanjima u Muzeju,
– sudjeluje u redovnim i izvanrednim dežurstvima,
– stručno se usavršava te sudjeluje na skupovima stručnog i znanstvenog predznaka, u dogovoru s voditeljem odjela i Ravnateljem, organizira iste ili sudjeluje u njihovoj organizaciji,
– sudjeluje i promiče znanstveno-stručnu suradnju sa srodnim ustanovama i stručnjacima,
– organizira, nadzire i evaluira rad dodijeljenog vježbenika na stručnom osposobljavanju za muzejsko zvanje kustos,
– osmišljava, provodi i sudjeluje u stručnim i znanstvenim projektima, organizira, provodi i dokumentira terenska istraživanja,
– sudjeluje u ostalim projektima sukladno projektnim planovima,
– izrađuje prijave na natječaje po odobrenju Ravnatelja,
– predlaže program rada i podnosi izvješća Ravnatelju o ostvarivanju programa iz svog djelokruga rada,
– sudjeluje u radu Stručnoga vijeća,
– sudjeluje u radu stručnih povjerenstava i drugih tijela u Muzeju ili izvan njega ukoliko je u njih službeno imenovan, o čemu mora obavijestiti Ravnatelja,
– obvezan je osposobiti se, sukladno Zakonu o zaštiti na radu za poslove i radne zadatke svojeg radnog mjesta, provodi protupožarne mjere u okviru svog djelokruga rada uz prethodnu edukaciju,
– odgovara za povjerena sredstva za rad i opremu, materijalnu i nematerijalnu,
– obavlja hitne i neodgodive poslove prema potrebi i nalogu Ravnatelja,
– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima Muzeja, te prema nalogu i uputi Ravnatelja i voditelja odjela.
Izvor: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 207/2019.)

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se usmena provjera sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta. Ako kandidat ne pristupi usmenoj provjeri sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u javnom natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka u javnom natječaju.
Prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvjete navedene u javnom natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.
Na službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr objavit će se poziv na usmenu provjeru sposobnosti kandidata s naznakom datuma i vremena održavanja iste, a najmanje tri dana prije održavanja testiranja za one kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu:
Muzej grada Koprivnice, Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica
s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KUSTOS – NE OTVARATI“
ili elektroničkom poštom na info@muzej-koprivnica.hr
zaključno do 15.2.2021. godine do 9,00 sati (neovisno o načinu dostave).

Natječaj je objavljen na službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.

URBROJ:   52-1/2021
U Koprivnici, 5.2.2021.

POVJERENSTVO
za provedbu natječajnog postupka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.