Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto informatičar – IT administrator

Na temelju članka 32. Statuta Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 477/2018.), članka 8. i 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 182/2012.), Suglasnosti Upravnoga vijeća (URBROJ: 121-1/2019)  i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka i raspisivanje javnog natječaja o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto informatičar – IT administrator (1 izvršitelj, VŠS) (URBROJ: 121-2/2019) Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka Muzeja grada Koprivnice dana 7.3.2019. godine raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (2 sata tjedno) za radno mjesto informatičar – IT administrator (1 izvršitelj, VŠS)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– stručna sprema: VŠS informatičkog smjera
– radno iskustvo jedna godina
– poznavanje rada na IBM kompatibilnim računalima, aktivno služenje MS Office i Adobe Creative Suite programskim paketima, poznavanje barem jednog programskog jezika, poznavanje rada sa SQL bazama podataka
– poznavanje jednog svjetskog stranog jezika

Rok za podnošenje pisane prijave: 15.3.2019. godine do 9,00 sati neovisno o načinu dostave (osobno/pošta).
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.
Ugovor se zasniva na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (2 sata tjedno) počev najranije od 1.4.2019. godine.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
– dokaze o državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (potvrda o nekažnjavanju), ne starija od 6 mjeseci
– potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (preslika rješenja, ugovora o radu, autorskih i studentskih ugovora i sl.) kao dokaz radnog iskustva na sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine
– dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)
– dokaz o znanju najmanje jednog svjetskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)

Opis poslova radnog mjesta:
– prati provedbu izgradnje i funkcioniranje cjelokupnog informatičkog sustava i o tome podnosi izvješća ravnatelju Muzeja
– predlaže promjene u informatičkom sustavu u cilju primjene suvremenih ili odgovarajućih softverskih i hardverskih rješenja u Muzeju grada Koprivnice i u gradskim službama
– sudjeluje u izradi kratkoročnih i dugoročnih planova opremanja Muzeja računalnom opremom
– brine o smještaju računalne opreme, nadzire ju i odgovara za nju
– brine o pravodobnom otklanjanju smetnji i kvarova na računalnoj opremi u Muzeju i u gradskim službama
– brine i odgovara za pohranu i i čuvanje digitalne i digitalizirane muzejske građe, dokumentacije i podataka na računalima i serveru
– pruža stručnu pomoć prilikom računalne obrade muzejske građe i dokumentacije
– skenira i digitalizira analognu muzejsku građi i muzejsku dokumentaciju
– organizira i nadzire rad informacijskih sustava u Muzeju
– izrađuje računalne programe za potrebe Muzeja
– izrađuje i održava Web stranice Muzeja
– sustavno prikuplja, sređuje i čuva muzejsku građu iz svog djelokruga rada
– organizira postavljanje informatičke opreme za potrebe izložbi i drugih događanja u Muzeju
– radi prijelom i pripremu muzejskih publikacija za objavljivanje u tiskanim ili elektroničkim medijima
– sastavlja godišnji plan i izrađuje izvješće o radu
– obavlja i druge poslove prema uputi i nalogu ravnatelja Muzeja
Izvor: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (2012.)

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se provjera sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta. Ako kandidat ne pristupi provjeri sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u javnom natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka u javnom natječaju.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvjete navedene u javnom natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

Na službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr objavit će se poziv na provjeru sposobnosti kandidata s naznakom datuma i vremena održavanja iste, a najmanje tri dana prije održavanja testiranja za one kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno/poštom zaključno do 15.3.2019. godine do 9,00 sati (neovisno o načinu dostave) na adresu:

Muzej grada Koprivnice
Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica
s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO INFORMATIČAR – IT ADMINISTRATOR – NE OTVARATI“

Natječaj je objavljen na službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.

URBROJ: 121-3/2019
U Koprivnici, 7.3.2019.

POVJERENSTVO
za provedbu natječajnog postupka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.