Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto knjižničar

Na temelju članka 32. Statuta Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 477/2018.), članka 8. i 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (URBROJ:182/2012.), Suglasnosti Upravnoga vijeća (URBROJ: 62-1/2019)  i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka i raspisivanje javnog natječaja o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto knjižničar-viši knjižničar-knjižničar savjetnik (1 izvršitelj, VSS) od 4.2.2019. godine (URBROJ: 62-2/2019) Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka Muzeja grada Koprivnice dana 5.2.2019. godine raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno) za radno mjesto knjižničar-viši knjižničar-knjižničar savjetnik (1 izvršitelj, VSS)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– stručna sprema: VSS, Filozofski fakultet – smjer bibliotekarstvo
– položen stručni ispit za zvanje dipl. knjižničara, odnosno stečeno zvanje višeg knjižničara ili knjižničara savjetnika (ukoliko kandidat nema položen stručni ispit za zvanje knjižničara ne isključuje se iz natječajnog postupka uz uvjet njegova polaganja u roku od jedne godine)
– radno iskustvo jedna godina
– osnovno poznavanje rada u MS Office programskom paketu te osnove rada u Windows okruženju
– poznavanje jednog svjetskog stranog jezika

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– radno iskustvo na sličnim poslovima
– organizacijske i komunikacijske sposobnosti
– poznavanje rada specijalne knjižnice
– poznavanje uredskog poslovanja
– spremnost na rad izvan sjedišta ustanove
– vozačka dozvola B kategorije

Rok za podnošenje pisane prijave: 14.2.2019. godine do 9,00 sati neovisno o načinu dostave (osobno/pošta).
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.
Ugovor se zasniva na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno) počev od 1.3.2019. godine.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
– dokaze o državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (potvrda o nekažnjavanju), ne starija od 6 mjeseci
– potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (preslika rješenja, ugovora o radu, autorskih i studentskih ugovora i sl.) kao dokaz radnog iskustva na sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine
– dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)
– dokaz o znanju najmanje jednog svjetskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)
– ostalu dokumentaciju vezanu uz posebne uvjete

Opis poslova radnog mjesta:
– ustrojava rad, rukovodi i odgovoran je za cjelokupan fond knjižnice Muzeja
– vrši sustavni popis fonda knjižnice, razvrstava ga i obilježuje, vodi potrebne evidencije, statistička izvješća te obavlja administrativne poslove bibliotečnog fonda prema važećim knjižničarskim standardima
– izrađuje bibliografije literature, kataloga i drugih stručnih izdanja
– vrši bibliotečne posudbe i o tome vodi evidenciju
– daje usmene i pismene obavijesti o stručnoj literaturi
– razmjenjuje informacije sa srodnim ustanovama
– prati izdavačku djelatnost, nabavlja literaturu prema dogovoru s ravnateljem i kustosima Muzeja
– brine o razmjeni publikacija sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu prema dogovoru s ravnateljem i kustosima Muzeja
– provodi reviziju cjelokupnog bibliotečnog fonda prema rokovima određenim programom rada
– predlaže godišnji plan i program rada te ravnatelju podnosi izvješće o njegovu izvršenju
– ustrojava prigodne izložbe bibliotečnog fonda
– provodi i pridržava se zakona i općih akata Muzeja glede zaštite muzejskog bibliotečnog fonda
– radi i druge poslove po nalogu i uputi ravnatelja Muzeja
Izvor: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (2012.)

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se usmena provjera sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta. Ako kandidat ne pristupi usmenoj provjeri sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u javnom natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka u javnom natječaju.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvjete navedene u javnom natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

Na službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr objavit će se poziv na usmenu provjeru sposobnosti kandidata s naznakom datuma i vremena održavanja iste, a najmanje tri dana prije održavanja testiranja za one kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno/poštom zaključno do 14.2.2019. godine do 9,00 sati (neovisno o načinu dostave) na adresu:

Muzej grada Koprivnice
Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica
s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KNJIŽNIČAR – NE OTVARATI“

Natječaj je objavljen na službenoj internet stranici ustanove www.muzej-koprivnica.hr i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.

URBROJ: 62-3/2019
U Koprivnici, 5.2.2019.

POVJERENSTVO
za provedbu natječajnog postupka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.