Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto informatičar – IT administrator

Na oglasnoj ploči i službenim internet stranicama Muzeja grada Koprivnica i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 9.9.2019. godine objavljen je javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (40 sati tjedno) za radno mjesto informatičar – IT administrator (1 izvršitelj, VŠS) zaključno s 23.9.2019. godine u 9,00 sati.

Dana 23.9.2019. godine provedena je formalna provjera pristiglih prijava kojom je utvrđeno kako provjeri znanja i sposobnosti za radno mjesto informatičar – IT administrator može pristupiti jedan (1) kandidat čija je prijava pravovremena, uredna i koja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja. Provjera znanja i sposobnosti kojim se kandidat poziva u daljnji postupak provedbe natječaja zakazana je za 27.9.2019. godine (petak) u Galeriji Koprivnica (Zrinski trg 9, Koprivnica) prema sljedećem rasporedu (satnici):

  1. Bojan Sinjeri u 9,00 sati

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata
Na provjeru znanja i sposobnosti potrebno je donijeti važeću osobnu iskaznicu kojom se dokazuje identitet kandidata.
Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata provodi se usmena provjera sukladno opisu i poslovima radnog mjesta navedenim u natječaju.
Provjerom znanja i sposobnosti te dostavljenom dokumentacijom kandidati se evaluiraju i dodjeljuje im se broj bodova od 0 do 10 prema uvjetima natječaja od strane svakog člana povjerenstva, a koji se zbrajaju u ukupni broj bodova (do najviše 30).
Nakon provedene provjere izrađuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te se donosi prijedlog o odabiru kandidata (1 izvršitelj) za radno mjesto informatičar – IT administrator.
Ako kandidat ne pristupi provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Ne postoji mogućnost naknadne provjere znanja i sposobnosti, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da joj se odazove u naznačeno vrijeme.
Izrazi koji se koriste u ovom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Podaci o plaći
Sukladno čl. 36. i 41. Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 14.3.2013. godine (URBROJ: 2137/01-04/1-13-25) osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Za obračun plaće za radno mjesto informatičar – IT administrator propisan je koeficijent 1,9 dok osnovica za obračun plaće iznosi 3.551,00 kn (bruto) sukladno čl. 2 IV. Aneksa Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 27.12.2018. godine (URBROJ: 2137/01-03/8-18-36).

Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internet stranici Muzeja grada Koprivnice www.muzej-koprivnica.hr i oglasnoj ploči Muzeja grada Koprivnice.

URBROJ: 438-11/2019
U Koprivnici, 23.9.2019.

POVJERENSTVO
za provedbu natječajnog postupka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.