Poziv na usmenu provjeru sposobnosti (intervju)

Na službenim internet stranicama Muzeja grada Koprivnice i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 5.2.2019. godine objavljen je javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno) za radno mjesto knjižničar – viši knjižničar – knjižničar savjetnik (1 izvršitelj, VSS) zaključno sa 14.2.2019. godine u 9,00 sati.

Dana 14.2.2019. godine provedena je formalna provjera pristiglih prijava kojom je utvrđeno kako usmenoj provjeri sposobnosti za radno mjesto knjižničar – viši knjižničar – knjižničar savjetnik može pristupiti 4 kandidata čije su prijave pravovremene, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja.

Usmena provjera sposobnosti kojim se kandidati pozivaju u daljnji postupak provedbe natječaja zakazana je za 18.2.2019. godine (ponedjeljak) u Galeriji Koprivnica (Zrinski trg 9, Koprivnica) prema sljedećem rasporedu (satnici):
1. Marina Markanović – 9,00 sati
2. Valentina Mikec – 9,30 sati
3. Suzana Jarnjak Ivanović – 10,00 sati
4. Ana Škvarić – 10,30 sati

Način obavljanja usmene provjere sposobnosti kandidata
Na usmenu provjeru sposobnosti potrebno je donijeti važeću osobnu iskaznicu kojom se dokazuje identitet kandidata.
Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata s istima se provodi intervju sukladno opisu i poslovima radnog mjesta navedenim u natječaju.
Usmenom provjerom sposobnosti i dostavljenom dokumentacijom kandidati se evaluiraju i dodjeljuje im se broj bodova od 0 do 10 prema uvjetima natječaja od strane svakog člana povjerenstva, a koji se zbrajaju u ukupni broj bodova (do najviše 30 bodova).
Nakon provedene usmene provjere izrađuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te se donosi prijedlog o odabiru kandidata (1 izvršitelj) za radno mjesto knjižničar – viši knjižničar – knjižničar savjetnik.
Ako kandidat ne pristupi usmenoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Ne postoji mogućnost naknadne usmene provjere sposobnosti, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da joj se odazove u naznačeno vrijeme.
Izrazi koji se koriste u ovom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Podaci o plaći
Sukladno čl. 36. i 41. Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 14.3.2013. godine (URBROJ: 2137/01-04/1-13-25) osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Za obračun plaće za radno mjesto knjižničar propisan je koeficijent 2,15 uz uvećane koeficijente za viša stručna zvanja viši knjižničar (2,52) i knjižničar savjetnik (2,80), dok osnovica za obračun plaće iznosi 3.551,00 kn (bruto) sukladno čl. 2 IV. Aneksa Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 27.12.2018. godine (URBROJ: 2137/01-03/8-18-36).

Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internet stranici Muzeja grada Koprivnice www.muzej-koprivnica.hr i oglasnoj ploči Muzeja grada Koprivnice.

URBROJ: 62-10/2019
U Koprivnici, 14.2.2019.

POVJERENSTVO
za provedbu natječajnog postupka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.