Poziv na usmenu provjeru sposobnosti kandidata

Na službenoj internet stranici i oglasnoj ploči Muzeja grada Koprivnice te stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 11.12.2023. godine objavljen je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik za računovodstveno-upravne poslove-ponovljeni postupak (1 izvršitelj, VSS) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu zaključno sa 20.12.2023. godine do 12,00 sati neovisno o načinu dostave.
Dana 21.12.2023. godine provedena je formalna provjera pristiglih prijava kojom je utvrđeno kako usmenoj provjeri sposobnosti za radno mjesto stručni suradnik za računovodstveno-upravne poslove može pristupiti dvoje (2) kandidata čije su prijave pravovremene, uredne i ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja.
Usmena provjera sposobnosti kojim se kandidati pozivaju u daljnji postupak provedbe natječaja zakazana je za 3.1.2024. godine (srijeda) u Galeriji Mijo Kovačić, Koprivnica (Zrinski trg 9, prizemlje, Koprivnica) u 10,00 sati. Kandidati koji mogu pristupiti usmenoj provjeri sposobnosti o tome su obavješteni elektroničkom poštom, a kandidatima čije prijave nisu pravodobne, uredne ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja dostavit će se pisana obavijest.

Način obavljanja usmene provjere sposobnosti kandidata
Na usmenu provjeru sposobnosti potrebno je donijeti važeću osobnu iskaznicu kojom se dokazuje identitet kandidata.
Ukoliko kandidat ne pristupi usmenoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Ne postoji mogućnost naknadnog usmenog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata s istima se provodi usmeno testiranje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske te opisu i poslovima radnog mjesta navedenim u natječaju.

Provjera sposobnosti kandidata vršiti će se iz područja Proračunskog računovodstva i Općeg muzejskog akta:
Zakon o proračunu (NN 144/21)
Zakon o porezu na dohodak (NN 151/22)
Statut Muzeja grada Koprivnice

Usmenom provjerom sposobnosti i dostavljenom dokumentacijom kandidati se evaluiraju i dodjeljuju im se  bodovi od strane svakog člana Povjerenstva, odnosno skupno od strane Povjerenstva.
Nakon provedene usmene provjere  zbrajaju se u ukupni broj bodova pojedinog kandidata –  te se izrađuje rang lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova donosi se prijedlog odabira jednog kandidata za radno mjesto stručni suradnik za računovodstveno-upravne poslove.

Podaci o plaći
Sukladno čl. 35. i 41. Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 30.1.2023. godine (URBROJ: 2137-1-06-02/1-23-101) i Dodatku I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice (2137-1-06/2-23-6) osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Za obračun plaće za radno mjesto stručni suradnik za računovodstveno-upravne poslove utvrđen je koeficijent 2,15, a osnovica za obračun plaće iznosi 551,25 EUR (bruto).

Izrazi koji se koriste u ovom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internet stranici Muzeja grada Koprivnice www.muzej-koprivnica.hr i oglasnoj ploči Muzeja grada Koprivnice.

URBROJ: 469-11/2023
U Koprivnici, 22.12.2023.

POVJERENSTVO za provedbu natječaja

Bookmark the permalink.

Comments are closed.