Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 35. Statuta Muzeja grada Koprivnice od 7. veljače 2006., a u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice, od 21.06.2012. godine i u skladu s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice od 30.11.2015. godine, ravnatelj Muzeja grada Koprivnice raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za slijedeća na radna mjesta

1. MUZEJSKI PEDAGOG-VIŠI MUZEJSKI PEDAGOG-MUZEJSKI PEDAGOG SAVJETNIK
– 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
– stručna sprema: VSS, Filozofski fakultet – pedagogija ili povijest umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti – nastavnički smjer
– položen stručni ispit za muzejskog pedagoga, odnosno stečeno zvanje višeg muzejskog pedagoga ili muzejskog pedagoga savjetnika
– radno iskustvo jedna godina
– osnovno poznavanje rada u MS Office programskom paketu te osnove rada u Windows okruženju
– poznavanje jednog svjetskog jezika

Posebni uvjeti:

– položen stručni ispit za muzejskog pedagoga ili položen stručni ispit za kustosa, a ako kandidat ima položen stručni ispit za kustosa dužan je u roku godine dana položiti razliku ispita za muzejskog pedagoga, a ukoliko kandidat nema položen niti jedan od ispita dužan je u roku godine dana položiti stručni ispit za muzejskog pedagoga.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma ili ovjerena kopija diplome)
– dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, a ako kandidat nema navedene dokumente može i preslika domovnice)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (potvrda o nekažnjavanju), ne starija od 6 mjeseci
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (preslika rješenja, ugovora o radu i sl.) kao dokaz radnog iskustva na odgovarajućim poslovima odnosno poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne (1) godine
– dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično)
– dokaz o znanju najmanje jednog svjetskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i slično)


2. RAČUNOVODSTVENI REFERENT – TAJNIK

– 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– završen preddiplomski stručni studij ekonomskog smjera – stručni prvostupnik ekonomije odnosno VŠS ekonomske struke stečena prema propisma koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– najmanje 1 godina radnog iskustva na sličnim ili istim poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke
– znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta (MS Office)
– probni rad u trajanju 3 mjeseca

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma ili ovjerena kopija diplome)
– dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, a ako kandidat nema navedene dokumente može i preslika domovnice)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (potvrda o nekažnjavanju), ne starija od 6 mjeseci
– potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (preslika rješenja, ugovora o radu i sl.) kao dokaz radnog iskustva na odgovarajućim poslovima odnosno poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne (1) godine
– dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i slično)
– dokaz o znanju najmanje jednog svjetskog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i slično)

Ugovor se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem pisanog testiranja, te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Prijave se podnose Muzeju grada Koprivnice, osobno ili poštom na adresu Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica, s naznakom „natječaj – ne otvarati“

Rok za dostavu: 03.02.2016. godine

Natječaj i Obavijest i upute kandidatima će se objaviti na WEB stranicama Muzeja grada Koprivnice www.muzej-koprivnica.hr i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

RAVNATELJ:
Marijan Špoljar

Obavijest kandidatima
Poziv na testiranje
Odluka o izboru kandidata na javnom natječaju-računovodstveni referent-tajnik
Odluka o izboru kandidata na javnom natječaju-muzejski pedagog

Comments are closed.