Poziv na usmenu provjeru sposobnosti

Na službenim internet stranicama Muzeja grada Koprivnica i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 27.5.2022. godine objavljen je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto kustos, smjera povijest (1 izvršitelj/-ica, VSS) na određeno vrijeme (do 31.12.2022. godine) u punom radnom vremenu zaključno sa 6.6.2022. godine u 9,00 sati neovisno o načinu dostave.

Dana 6.6.2022. godine provedena je formalna provjera pristiglih prijava kojom je utvrđeno kako usmenoj provjeri sposobnosti za radno mjesto kustos, smjera povijest može pristupiti jedan (1) kandidat čija je prijava pravovremena, uredna i ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja.

Usmena provjera sposobnosti kojim se kandidat poziva u daljnji postupak provedbe natječaja zakazana je za 9.6.2022. godine (četvrtak) u Galeriji Koprivnica (Zrinski trg 9, Koprivnica) u 10,00 sati. Kandidat koji može pristupiti testiranju o tome je obavješten telefonskim putem, a kandidatima čije prijave nisu pravodobne, uredne ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja dostavit će se pisana obavijest.

Na telefonsku zamolbu kandidata određena je odgoda usmene provjere sposobnosti za 14.6.2022. godine u 17,30 sati.

Način obavljanja usmene provjere sposobnosti kandidata
Na usmenu provjeru sposobnosti potrebno je donijeti važeću osobnu iskaznicu kojom se dokazuje identitet kandidata.
Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata s istima se provodi intervju sukladno opisu i poslovima radnog mjesta navedenim u natječaju.
Usmenom provjerom sposobnosti i dostavljenom dokumentacijom kandidati se evaluiraju i dodjeljuje im se broj bodova od 0 do 10 prema uvjetima natječaja od strane svakog člana povjerenstva, a koji se zbrajaju u ukupni broj bodova (do najviše 30).
Nakon provedene usmene provjere izrađuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te se donosi prijedlog o odabiru kandidata (1 izvršitelj) za radno mjesto kustos.
Ako kandidat ne pristupi usmenoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Izrazi koji se koriste u ovom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Podaci o plaći
Sukladno čl. 36. i 41. Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 14.3.2013. godine (URBROJ: 2137/01-04/1-13-25) osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Za obračun plaće za radno mjesto kustos propisan je koeficijent 2,15 dok osnovica za obračun plaće iznosi 3.551,00 kn (bruto) sukladno čl. 2. IV. Aneksa Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 27.12.2018. godine (URBROJ: 2137/01-03/8-18-36).
Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internet stranici Muzeja grada Koprivnice www.muzej-koprivnica.hr i oglasnoj ploči Muzeja grada Koprivnice.

URBROJ: 217-8/2022
U Koprivnici, 6.6.2022.

POVJERENSTVO za provedbu natječajnog postupka

Comments are closed.